Omfattas ravefester av allemansrätten?

2017-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! För andra året i rad anordnas ett så kallat Raveparty några kilometer från mitt hem där man spelar mycket hög musik. Marken dom använder är privat och dom har inte tillstånd av ägaren att vara där. Polis har tillkallats men dom kan inte göra något pga allemansrätten. Men för att driva en stor ljudanläggning behövs ström och dom har transporterat ett stort dieseldrivet elaggregat på en släpkärra ca 1 km in i skogen på en bredare skogsstig. Vad kan markägaren i detta läge göra, Om han ber dom flytta elverket och dom inte gor det , får han flytta det själv.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Allemansrätten är sparsamt reglerad och framgår av 2 kap. 15 § RF som föreskriver att alla ska ha tillgång till naturen. Det skydd som den enskildes egendom tillförsäkras enligt samma paragrafs första stycke får inte utgöra något hinder mot att allmänheten utnyttjar naturen enligt vad som följer av den på sedvanerätt grundade allemansrätten.

Lagstiftarna har vid varje fråga om allemansrätten gjort det tydligt att det inte är aktuellt att generellt reglera allemansrättens innebär. Det skulle inte bara innebära stora svårigheter utan också kunna leda till en oönskad inskränkning av allemansrätten. Istället bedöms allemansrätten utifrån sedvana och en skönsmässig bedömning där olika intressen vägs emellan. Den oskrivna regeln om att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare, alltså inte störa – inte förstöra, kan vara vägledande i bedömningar om allemansrätten överträtts eller ej. Allemansrätten kan beskrivas som en befogenhet för envar att i viss utsträckning och med vederbörlig hänsyn, nyttja annans fastighet. Nyttjandet får däremot inte gå så långt att ägaren tillfogas nämnvärd olägenhet eller skada. Den grundläggande innebörden av denna befogenhet är att var och en fritt kan färdas över annans mark, framför allt till fots, men även på skidor samt under kortare tid uppehålla sig där och även plocka blommor, bär och svamp.

Det finns inga vägledande rättsfall på rättsområdet för just skogsfester/ravefester, vilket är föga förvånande med tanke på att polisen ingriper vid få tillfällen, ingen ansvarig festanordnare finns som också leder till att tomtägare nästan aldrig bemödar sig med att gå till domstol mot ansvariga. Min bedömning är emellertid följande. Ravefester är inte sådana aktiviteter som avses med allemansrättens innebörd. Aktiviteterna går utöver den olägenhet som markägaren får anses ha att tåla på grund av allemansrätten. Effekten av ravefesten är av sådan karaktär att vederbörlig hänsyn till markägare och djurliv heller inte kan anses ha iakttagits under aktiviteterna, risk för markskador och sanitära olägenheter ökar och då kan det vara aktuellt att först be markägaren om lov.

Med anledning av bristande vägledande domar och allmänna regleringar av allemansrätten, tvekar polisen på att ingripa och således bör även markägaren tveka på avhysning. Detta är dock enbart en rekommendation. Om markägaren ändå vill flytta elaggregat utan deras tillstånd, kan detta leda till att markägaren döms för egenmäktigt förfarande till böter om (1) ägaren till elaggregatet polisanmäler detta, (2) åklagare går vidare till domstol och (3) domstolen finner att ditt agerande varit brottsligt. Det är långt ifrån en enkel process för ägaren till elaggregatet att få rätt mot markägaren i det här fallet och det är heller inte helt säkert att markägaren går fri från ansvar om han väljer att flytta elaggregatet. Bådas intressen vägs mot varandra och även om vi anser att markägaren borde få avbryta ravefesten och avhysa gästerna från sin tomt så är rättsläget något oklarare i det hänseendet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2078)
2021-07-31 Överlåtelse av andel i ägarlägenhet
2021-07-31 Får man ge bort en gåva med villkor?
2021-07-30 Får en granne söka upp mig genom att leta information i sopsorteringen?
2021-07-30 Får grannens växter skugga din tomt?

Alla besvarade frågor (94634)