Omfattas jag av konkurrensklausul när jag varit anställd i drygt en månad?

2021-05-13 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag är timanställd på en tandläkarklinik sedan 5 april 2021 och ska nu säga upp mig då jag inte trivs på min arbetsplats. I anställningsavtalet står det som följande : "Arbetstagaren äger inte heller rätt att inom 12 månader från anställningens avslutande bedriva eller jobba med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet inom 23 km avstånd." Gäller en sån regel även mig? Jag tänker att jag har provat jobba hos de nu som timanställd strax över en månad och märker att det inte är en arbetsplats för mig, har jag då bränt mina chanser att jobba på en annan klinik i 1 år som ligger inom 23 km avstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga så ska vi kika i företagshemlighetslagen (LFH), avtalslagen (AvtL) och det så kallade konkurrensavtalet (Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal mellan Svenskt näringsliv och PTK).

Lojalitetsplikt
Med anställningsavtalet följer en lojalitetsplikt som bland annat innebär att en arbetstagare inte får starta upp eller ta anställning hos en konkurrerande verksamhet. Denna lojalitetsplikt gäller under hela anställningstiden och alltså också under uppsägningstiden. Om det inte finns någon konkurrensklausul upphör lojalitetsplikten när anställningstiden har löpt ut och det finns då inte några principiella hinder mot att starta upp eller ta anställning hos ett konkurrerande företag.

Konkurrensklausul giltighet
Om man dock inför en konkurrensklausul i anställningsavtalet förlängs denna lojalitetsplikt till att gälla även efter anställningstidens slut. I vissa kollektivavtal finns tillåtligheten av konkurrensklausuler reglerat, men i kollektivtalen inom t ex tandvården finns inget avtalat om konkurrensklausuler. Det gör att tillåtligheten av konkurrensklausulen prövas enligt 36 § och 38 § AvtL. En arbetstagare är inte bunden av en konkurrensklausul längre tid än vad som anses skäligt.

Vid bedömningen för vad som anses vara skäligt hämtar domstolen ledning i det ovan nämnda så kallade konkurrensavtalet. Det ska noteras att domstolen har en mycket restriktiv syn på konkurrensklausuler eftersom de begränsar arbetstagarnas möjlighet att ta nya liknande tjänster. Domstolen beaktar i sin bedömning bland annat hur omfattande klausulen är, hur lång bindningstiden är, vilken ekonomisk kompensation arbetstagaren får under bindningstiden osv.

Det ska noteras att det ofta krävs att arbetstagaren har tillgång till företagshemligheter för att en konkurrensklausul ska anses skälig. En företagshemlighet är information om affärs-eller driftsförhållanden som inte är allmänt kända eller lättillgängliga på företaget, som är hemlighållna och som kan skada i konkurrenshänseende om de läcktes (2 § LFH). Exempel på företagshemligheter kan vara kundlistor, ritningar, modeller osv.

Oskälig konkurrensklausul
Om en konkurrensklausul är skälig kan domstolen jämka avtalet genom att t.ex. begränsa bindningstiden. I de flesta fall slutar en jämkning dock i att konkurrensklausulen ogiltigförklaras i sin helhet.

Avslutning och råd
Om du inte får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul inte införas alls. Om du dock får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul införas. En konkurrensklausul får dock inte ha längre bindningstid än vad som är nödvändigt. Bindningstiden får som utgångspunkt inte vara längre än 9 månader. Om det finns särskild risk för att företagshemligheterna utgör fara i konkurrenshänseende kan denna bindningstid sträcka sig till 18 månader.


Jag skulle mot bakgrund av det du skriver åtminstone ana att en bindningstid på 12 månader är för lång tid. Särskilt mot bakgrund av att du bara varit anställd där i en månad. Du ska också få ekonomisk kompensation för den tid du är bunden av konkurrensklausulen, vilket troligtvis då skulle vara maximalt 9 månader.

Har du alltså inte tillgång till företagshemligheter som skulle kunna skada din nuvarande arbetsgivare i konkurrenshänseende skulle jag bedöma att konkurrensklausulen i sin helhet är ogiltig, 36 § och 38 § AvtL. Med tanke på att du har varit anställd i endast en månad har du troligtvis inte heller fått tillgång till sådana företagshemligheter. Jag skulle tro att domstolen hade ogiltigförklarat konkurrensklausulen i sin helhet i ditt fall.

Jag skulle råda dig att prata med din arbetsgivare och fråga varför de avser införa en konkurrensklausul och upplysa dem om att konkurrensklausulen är oskälig pga den långa bindningstiden och på grund av att du varit anställd drygt en månad bara. Ytterst sett kan en tvist om konkurrensklausulen behöva lösas i domstol, men eftersom det är väldigt dyrt rekommenderar jag dig att först försöka prata med arbetsgivaren och lösa det på det sättet. Jag tror inte det kommer vara några problem för dig att kunna ta anställning hos annan arbetsgivare inom det geografiska område du vill.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1901)
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?
2021-05-31 Vad är Lawlines priser?

Alla besvarade frågor (93181)