Omfattas det av arbetsgivarens arbetsledningsrätt att ändra arbetstiden?

FRÅGA
Hej!Jag undrar om man kan arbetsleda över en nattpersonal till arbete på dagtid hur som helst? Vad styr detta? jag arbetar natt är anställd på ett statligt verk, det står på mig anställningsbevis att jag är placerad på x Region Stockholm/Märsta som handläggare inte preciserat dag eller natt. Jag har arbetat natt sedan 2007. Nu vill flytta mig till dagen.MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att din fundering gäller hur pass långtgående en arbetsgivares arbetsledningsrätt sträcker sig och om denna inkluderar att förändra dina arbetstider från natt till dagtid. Eftersom jag inte vet så mycket om vad ditt anställningsavtal innehåller, utöver att dag eller natt inte är preciserat, eller om vad som står i eventuella kollektivavtal kommer jag ge dig ett allmänt hållet svar. Om du önskar mer specifika svar för vad som gäller just dig råder jag dig att kontakta ditt fackförbund.


Arbetsgivarens arbetsledningsrätt och omplaceringsrätt, även kallat § 32-befogenheterna

Arbetsgivaren har som utgångspunkt rätt att leda och fördela arbetet. Detta innebär även i princip en fri omplaceringsrätt vilken dock inskränks bland annat genom två andra principer; 29/29-principen och bastubadarprincipen. Trots att arbetsgivaren har rätt att arbetsleda ska vissa beslut, som exempelvis omplacering, föregås av en förhandling med facket enligt 11–14 §§ medbestämmandelagen. Det brukar definieras som omplacering när arbetsgivaren varaktigt ändrar en arbetstagares arbetsuppgifter, arbetsställe eller arbetstider. Därmed ser jag det som att din arbetsgivare önskar omplacera dig när denne vill ändra dina arbetstider från natt till dagtid.


Arbetsskyldighet?

En omplacering som faller inom arbetsskyldigheten är du som arbetstagare tvungen att godta om du önskar fortsätta ditt arbete för arbetsgivaren. Omvänt gäller att arbetsgivaren inte har rätt att omplacera dig om omplaceringen faller utanför arbetsskyldigheten. Om arbetsgivarens omplacering medför ett överskridande av arbetsskyldigheten anses omplaceringen istället vara att likställa med en uppsägning. De tre faktorerna som man tar hänsyn till när man bedömer om det föreligger arbetsskyldighet eller inte är:

1. Anställningsavtalet: I anställningsavtal kan det finnas bestämmelser som säger att arbete exempelvis bara får ske på dagtid. Om arbetsgivaren går åsidosätter detta så går man utöver arbetsskyldigheten som följer av anställningsavtalet. Det här är inte aktuellt i ditt fall eftersom du inte har ett anställningsavtal som specificerar arbetstiden.

2. Kollektivavtalet: Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan detta innehålla vissa bestämmelser som påverkar arbetsskyldighetens yttre gräns. Det är vanligt att kollektivavtal innehåller regler som bland annat berör arbetstidens längd, jag råder dig därför att se efter om ditt kollektivavtal har någon bestämmelse om detta.

3. Allmänna rättsgrundsatser: Här blir främst 29/29-principen gällande. Principen har "tre delar" som fastställer under vilka omständigheter arbetsskyldigheten fortgår. Det rör sig om att det ska vara arbete för arbetsgivarens räkning (vilket det är i ditt fall), att arbetet ska ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet (också aktuellt i ditt fall eftersom du fortsätter med samma arbetsuppgifter) samt att det ska falla inom arbetstagarens kvalifikationer. Med detta i åtanke anser jag att du förmodligen fortfarande har bibehållen arbetsskyldighet även enligt 29/29-principen och att arbetsgivaren till följd av detta har rätt att omplacera dig till andra arbetstider.


Bedömningen i ditt fall

Arbetstagare har generellt en långtgående arbetsskyldighet mot arbetsgivaren. Utifrån din fråga verkar det som att du kommer utföra samma arbete på samma arbetsplats och för samma arbetsgivare men under andra tider. Sett till resonemanget ovan ser jag det som att omplaceringen faller inom din arbetsskyldighet och således även inom din arbetsgivares omplaceringsrätt. Detta är enbart min bedömning utifrån det lilla jag vet om din situation, egentligen behövs mer information för att definitivt kunna ta ställning i frågan. Jag råder dig därför att kontakta ditt fackförbund, om du är ansluten till sådant, och närmare gå igenom omständigheterna. Självklart bör du även föra en diskussion med din arbetsgivare om att du inte önskar andra arbetstider.

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig mer än så men jag hoppas att du fått ut något av mitt svar! Du är välkommen att kontakta oss igen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (752)
2021-05-02 Är det lagligt att arbeta 14 dagar i sträck?
2021-04-29 Hur fungerar det vid återanställning av tjänst?
2021-04-29 Kan man kräva skadestånd om man inte får ett anställningsavtal?
2021-04-18 Får arbetsgivaren säga upp mig på grund av indraget körkort?

Alla besvarade frågor (92029)