FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt05/10/2014

Om käranden uteblir från förberedelsesammanträdet

Hej! Jag undrar vad som kan hända om man skickat en stämningsansökan till tingsrätten och sedan blivit kallad till ett förberedelsesammanträde, men uteblir från detta eftersom man anser att man redan lagt fram så mycket bevisning att man inte behöver närvara? Finns det risk att man t.ex. döms för något brott? Dessutom undrar jag vad som avgör vilken tingsrätt man ska skicka stämningsansökan till. Om den jag skulle vilja stämma t.ex. bor i Stockholm medan jag bor i Göteborg, vilken tingsrätt ska jag då vända mig till?

Lawline svarar

Hej, och  tack för din fråga!

Reglerna kring rättegångar finns i Rättegångsbalken (RB). När stämning utfärdats ska förberedelse äga rum enligt RB 42 kap. 6 §. Båda parterna ska närvara, men om du inte blivit ålagd att personligen infinna dig så räcker det med att ditt ombud närvarar för att du ska anses ha inställt dig.

Om det är fråga om ett dispositivt mål, alltså det rör någonting där det är tillåtet med förlikning, så ska rätten sträva efter att parterna ska förlikas eller enas, och kan om parterna går med på det besluta om medling (RB 42 kap. 17 §). Det är ur rättens synpunkt viktigt att parterna endera personligen eller via ombud närvarar vid förberedelsesammanträdet då ett av flera syften med den är att undersöka förutsättningarna för förlikning (42 kap. 6 § punkt 5). I dispositiva mål kan Tingsrätten förelägga käranden (den som stämt någon) att inställa sig eller lämna svaromål med påföljden att tredskodom annars kan meddelas. En tredskodom riktad mot käranden innebär att stämningen ogillas eller att målet avskrivs (RB 44 kap. 2 §, 4 § och 8 §). Om man ålagts att inställa sig personligen kan även vite dömas ut. Är det fråga om ett mål där det inte är tillåtet med förlikning kan kärande föreläggas att inställa sig till sammanträdet med påföljd att käromålet annars förfaller (RB 42 kap. 12 § 2 st). Det innebär att om du ändå inte inställer dig så förfaller din stämning mot den andra. Även här kan vite dömas ut om man ålagts att inställa sig personligen.

Om man inte infinner sig i rätten och hade så kallat laga förfall blir det ingen påföljd. Laga förfall kan till exempel vara att man varit sjuk eller att kollektivtrafiken oväntat stått still (RB 32. kap 6 och 8 §§), men man måste alltså ha en enligt rätten giltig anledning för det ska anses som laga förfall. Om du bara struntar i att gå dit riskerar du alltså att målet avskrivs eller att käromålet förfaller. Om du är ålagd att personligen infinna dig vid vite kan du då även bli skyldig att betala vitet.

Det är som du ser en mycket god ide att närvara om är kallad till förberedelsesammanträde. Detta även om, eller kanske snarare just för att käranden anser sig ha lagt fram övertygande bevisning. Det vore ju synd att riskera hela stämningen med att inte dyka upp. Om det är en privatperson du vill stämma så lämnar du in stämningen till tingsrätten där denne bor, vill du stämma någon som bor i Stockholm är det alltså till tingsrätten där du ska skicka in stämningen (RB 10 kap. 1 §).

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?