Om hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation

vad är skillnaden mellan hemlig avlyssning och hemlig övervakning av kommunikation? betyder det att polisen ser vad man skriver på Internet och vilka sidor man är inne på från mobiltelefonen om man har hemlig övervakning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).

Först kommer jag att redogöra för vad hemlig avlyssning och vad hemlig övervakning av kommunikation är. Därefter kommer jag att redogöra för hur ett sådant beslut verkställs och vad skillnaderna mellan dessa hemliga tvångsmedel är. Slutligen kommer jag att förklara om polisen ser vad du skriver på internet och vilka sidor du besökt under hemlig övervakning.

Vad är hemlig avlyssning?

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation regleras i 27 kap. 18 § RB. Det innebär att meddelanden, som i någon form av elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet. Det får även avse förfluten tid, men det förutsätter att uppgifterna sparats av operatören, vilket kan vara fallet exempelvis med meddelanden som talats in på en av operatören administrerad röstbrevlåda.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas vid förundersökning om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år eller försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott om sådan gärning är straffbelagd. Avlyssning får också användas vid förundersökning i fråga om annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde skulle överstiga fängelse i två år (27 kap. 18 § andra stycket RB). Det saknar betydelse om brottet är fullbordat eller har stannat vid försök, förberedelse eller stämpling så länge brottet har det angivna straffvärdet.

Den brottsbekämpande myndigheten får därmed ta del av innehållet i meddelandena, exempelvis vad som står i ett sms eller sägs i ett samtal. Den som begär avlyssningen kommer att få lyssna av hela meddelandet, exempelvis får avlyssnaren ta del av en misstänkt persons kommunikation med enskilda personer via telefon eller internet. Definitionen omfattar telefontrafik, e-posttrafik och överföring av datafiler.

Vad är hemlig övervakning?

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation regleras i 27 kap. 19 § RB. Det innebär att uppgifter i hemlighet hämtas in om meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som funnits inom ett visst geografiskt område eller i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits. Denna övervakning avser uppgifter om själva meddelandet. Enligt denna paragraf är det även möjligt att hindra samtal och andra meddelanden från att nå mottagaren (27 kap. 19 § andra stycket RB). Detta tvångsmedel ger inte tillgång till innehållet i utväxlade meddelanden.

Hemlig övervakning innebär därmed att uppgifter (metadata) i hemlighet hämtas in om elektroniska meddelanden, exempelvis samtal, sms eller e-post. Genom detta tvångsmedel kan man även få reda på vilka kommunikationsutrustningar (exempelvis en telefon) som funnits i ett visst område eller på vilka platser en sådan utrustning har varit. Hemlig övervakning ger inte tillgång till innehållet i meddelandena, exempelvis vad som sägs i samtalet eller vad det står i sms:et eller mejlet. Den som begär övervakningen får ta del av tekniska uppgifter vid kommunikation över internet eller telefon för att se vem eller vilka en misstänkt person har kontakt med och när. Uppgifterna kan alltså röra frågan om vilket telefonnummer som ett telefonsamtal kommer från, vid vilken tidpunkt överföringen (exempelvis ett telefonsamtal) äger rum, längden på samtalet och uppgifter om lokaliseringen för kommunikationsutrustningen (exempelvis var en telefon befinner sig).

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får användas vid förundersökning om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader samt dataintrång, barnpornografibrott som inte är att anse som ringa, narkotikabrott och narkotikasmuggling. Detsamma gäller försök, förberedelse eller stämpling till brott av angivet slag, om en sådan gärning är straffbelagd (27 kap. 19 § tredje stycket RB).

Vad krävs för ett beslut om hemlig avlyssning eller hemlig övervakning?

Tillstånd för hemlig avlyssning eller hemlig övervakning ska beslutas av rätten på ansökan av åklagare, enligt 27 kap. 21 § RB. När det kan befaras en fördröjning av väsentlig betydelse att inhämta rättens beslut, kan åklagare fatta beslutet på egen hand i undantagsfall (27 kap. 21 a § RB). Hemlig avlyssning eller hemlig övervakning får enligt 27 kap. 20 § RB enbart ske när det finns någon som är skäligen misstänkt för ett brott och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Vad är skillnaderna mellan hemlig avlyssning respektive hemlig övervakning?

Hemlig avlyssning anses vara det mer ingripande alternativet och mer integritetskränkande än hemlig övervakning, vilket innebär att det ställs högre krav i 27 kap. 18 § RB. Det måste exempelvis vara fråga om ett brott som inte har föreskrivet ett lindrigare straff än fängelse i två år (jämför kravet på sex månader i 27 kap. 19 § RB). Ett tillstånd till hemlig avlyssning innebär i praktiken också en rätt till hemlig övervakning, men inte tvärtom. En åklagare behöver således inte ansöka om tillstånd till både hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation samtidigt (prop. 2011/12:55 s. 69 f. samt 27 kap. 18 § tredje stycket RB).

Ser polisen vad man skriver på internet och vilka sidor man besöker via mobilen om man är under hemlig övervakning?

Uppgifterna är tidpunkter för samtal och meddelanden samt längden på samtal m.m. Det kan både handla om meddelanden via mobilnätet, men även över Internet. Polisen ser inte vad du skriver på Internet, men de ser att du skriver något på Internet. Hemlig övervakning handlar om att polisen samlar in uppgifter om kommunikationen för att ta reda på vem eller vilka en misstänkt person har kontakt med och när, alltså inte själva innehållet (27 kap. 19 § RB).

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,

Emma RönnqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo