Om grannen inte svarar på frågan om att bygga nära tomtgränsen

2019-05-12 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Vi har frågat grannar om lov att bygga ett växthus nära tomtgränsen, förklarat med bilder och skriftligt hur det kommer se ut. De har ännu inte svarat och jag undrar finns det något som säger när deras "svarstid" gått ut? Jag har fler gånger försökt att påtala att jag gärna önskar ett svar, på ett trevligt sätt, men de svarar inte längre (smskonversation). De sa efter min initiala fråga att de skulle tänka över det, men nu efter 2 veckor har vi fortfarande inte hört något.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Eftersom ni ska uppföra en byggnad aktualiseras plan- och bygglagen (PBL). Jag tolkar det som att ni ska bygga en bygglovsbefriad byggnad, men eftersom den placeras nära tomtgränsen behöver ni grannens tillstånd. Det kan tilläggas att även för bygglovsbefriade anläggningar så ansvarar byggherren för att de regler som finns följs.

Oavsett om växthuset som ni vill bygga faller in under friggebodsregeln i 9 kap. 4 § PBL, eller attefallshusregeln i 9 kap. 4 a § PBL, kräver dock lagen att ni har grannarnas tillstånd för att placera byggnaden närmare än 4,5 meter till tomtgränsen. Bestämmelsen om just 4,5 m till tomtgräns är dock en huvudregel, men er kommun kan ha bestämt ett större eller mindre avstånd i detaljplanen. Det kan därför vara värt att kolla upp med kommunen, t.ex. om er kommun har bestämt att 3 m ska gälla och ni vill bygga växthuset just 3 m från tomtgränsen så har ni inte ens ett problem om grannens godkännande.

Enligt 10 kap. 2 § andra stycket PBL får dock friggebodar och attefallshus strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser, men i praktiken får även byggnadsnämnden ingripa när en bygglovsbefriad åtgärd har vidtagits i strid mot en planbestämmelse. Det innebär att om ni ändå bygger får ni bryta mot kommunens detaljplan men inte mot grannens icke-godkännande. Grannen kan fortfarande klaga till byggnadsnämnden och få byggandet avslutat eller rivet.

Det finns inga paragrafer som anger någon tidsfrist för grannen att inkomma med svar om ni vill uppföra en bygglovsbefriad byggnad. Om er granne dock vägrar lämna ett besked eller motsätter sig bygget kan ni istället skicka in en bygglovsansökan till kommunen. Då finns det en tidsfrist för grannen att förhålla sig till. Kommunen kan då även avslå ansökan eller bevilja bygglov, beroende på omständigheterna i övrigt. För grannsämjans skull kan det dock fortfarande vara lämpligare att istället försöka hitta en lösning som ni kan vara överens om.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?