Om fel i vara, reklamation m.m.

2016-03-14 i Köplagen
FRÅGA
Köpte en soffa begagnad. Frågade vid två tillfällen om soffan varit kontakt med cigarettrök. Skrev uttryckligen att det i famlijen finns allergi. Fick svaret att "Nej nej, rökare får hålla sig på balkongen". Vad hen inte berättade var att hen röker. Soffan var vid avhämtandet väl inplastad och svår att undersöka. När vi plastade av den upptäckte vi att den luktade rök. Kontaktade säljaren och påpekade detta men hen hävdade att det måste vara fel, hen röker inte inomhus. En rökare borde väl ändå vara medveten om att lukten sätter sig och följer med in? Att få soffan sanerad av fackkunnig skulle kosta tre gånger så mycket som jag köpte soffan för och då jag vet att hen inte vill ha soffan tillbaka, hen klagade redan innan köpet på att en annan köpare hade backat så att hen hade två soffor hemma, har jag sagt att jag kan tänkta mig att behålla soffan om jag får pengarna tillbaka för att kunna sanera själv.Jag har försökt tyda köplag 1990:931 och anser paragraf 19, och därefter påföljande paragraf 32 - 34 gällande reklamation och avhjälpande skulle gälla i det här läget. Har jag tillräckligt på fötterna för att kunna vinna en stämning om hen inte är villig att göra upp i godo?
SVAR

Hej!

Förutsatt att du inte köpt soffan i egenskap av konsument regleras din situation mycket riktigt i köplagen (KöpL), se här. I annat fall gäller konsumentköplagen som ger dig en mer förmånlig position.
Köplagen är dispositiv vilket innebär att lagen endast gäller i den mån ni inte avtalat om annat, se KöpL 3 §. Jag har ingen information kring ert köpeavtal och får därför redogöra för hur lagen hanterar situationen.

Felbedömning
För du ska ha rätt att reklamera soffan måste det för det första konstateras att soffan är behäftad med fel i köplagens mening. Säljare bär ett köprättsligt ansvar för vissa uppgifter kring varans egenskaper eller användning som lämnas före köpet och som vidare kan antas ha inverkat på köpet.

Att uppgifterna ska röra varans egenskaper eller användning innebär ett visst krav på en precisering av uppgifterna, säljarens uppgift att besvara din fråga med "nej nej, rökare får hålla sig på balkongen" är en konkretiserad uppgift som objektivt sett visat sig vara oriktig - säljaren är själv rökare och soffan rökskadad.
Dessutom måste det föreligga ett orsakssamband mellan den oriktiga uppgiften och köpet av soffan. Det krävs alltså att uppgiften har utgjort en del av ert beslutsunderlag för att köpa soffan. Kravet är uppenbarligen uppfyllt; dels eftersom ni frågade två gånger, dels eftersom ni inom familjen har allergi. Kort sagt hade ni troligtvis inte köpt soffan om ni visste att den var rökskadad.

Det sagda innebär att soffan sannolikt är behäftad med fel i köplagens mening, se KöpL 18 § 1 st.

Rätt att invända felet?
För att du ska ha rätt att åberopa felet gentemot säljaren krävs för det andra att felet är köprättsligt relevant, vilket ungefär innebär att det inte ska föreligga några hinder mot reklamation.

Som köpare har du rätt att åberopa s.k. dolda fel. Detta följer av KöpL 20 § - du får inte såsom fel åberopa vad du måste antas ha känt till vid köpet (ett s.k. öppet fel). Eftersom du inte var medveten om soffans rökskada vid köpet, föreligger här inga hinder mot reklamation.

I 20 § 2 st. stadgas att du som köpare inte får åberopa säljarens felansvar om du antingen 1) rent faktiskt undersökt varan före köpet eller 2) utan godtagbar anledning underlåtit att företa en sådan undersökning på säljarens uppmaning. Föreligger någon av dessa situationer, får du inte såsom fel åberopa vad du borde ha märkt vid en sådan undersökning. Däremot har du ingen skyldighet att på eget initiativ undersöka varan. Du anger att soffan vid avhämtningen var väl inplastad och svår att undersöka, här föreligger troligtvis inga hinder mot reklamation.

I ditt fall är det uppenbart att soffan var rökskadad när soffan avhämtades. Det spelar roll eftersom felbedömningen enligt köplagen tar avstamp i tidpunkten vid vilken ni hämtar soffan, se KöpL 21 §.

För att ha rätt att åberopa felet måste du slutligen reklamera felet inom skälig tid från det att du upptäckt - eller borde ha upptäckt - felet enligt vad som följer av KöpL 32 §.. Du verkar ha kontaktat säljaren och troligtvis redan uppfyllt detta krav.

Du har enligt köplagens bestämmelser goda chanser att få felet avhjälpt på sätt som anges i 34 § KöpL förutsatt att du ger säljaren meddelande om detta inom skälig tid, se 35 §.

Domstolsbedömning
Ovan har jag redogjort för vad lagen säger. Vid en domstolsprövning kommer andra faktorer in, som exempelvis bevisning. Säljaren kommer förmodligen neka till att personen gjort någon utfästelse och hänvisa till bristen på skriftlig bevisning, i andra hand hänvisa till att röklukten i lägenheten (om det var där soffan hämtades) är uppenbar och att du därför borde känt till felet vid avhämtningen. En välgrundad stämningsansökan skulle mycket väl kunna leda till att du vinner tvisten, men det finns andra vägar att gå som jag i första hand råder till. Har du t.ex. möjlighet att ge personen ett dåligt säljbetyg?

Jag råder dig alltså att kontakta säljaren och i största möjliga utsträckning försöka komma överens med denne om en ömsesidig lösning. Jag påminner återigen om att köplagen är dispositiv - den gäller i den mån ni inte avtalat annat.

Återkom gärna till oss om du har fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Måns Axnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1271)
2020-11-30 Häva köpet när bilen inte överensstämmer med annonsen
2020-11-30 Är en vara felaktig om den inte stämmer överens med rubriken?
2020-11-30 Vem bär ansvaret för ett fel som inte upptäckts vid försäljningen?
2020-11-30 Säljaren ännu inte skickat jackan så vad för rättigheter har jag?

Alla besvarade frågor (86819)