Ogiltighetsgrunder för äktenskapsförord

Hej!

Gör det skillnad om det i äktenskapsförordet står att det gäller vid skilsmässa om den ena partnern går bort och det vid fördelning av arvet finns både bröstarvingar och särskullsbarn? Finns det andra ogiltighetsgrunder för äktenskapsförord?

I detta fall är båda makarna nu bortgångna.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

För det första tolkar jag din fråga som att det mellan två makar finns ett äktenskapsförord med villkoret att det enbart ska ha verkan vid skilsmässa, och du vill veta om det villkoret utgör en ogiltighetsgrund. För det andra vill du veta lite om allmänna ogiltighetsgrunder för äktenskapsförord.

Jag börjar med din första fråga

Vad säger lagen?

Bestämmelser som rör makars egendom finner man i äktenskapsbalken (ÄktB).

Enligt 7:1 ÄktB gäller en huvudregel att all egendom som inte är enskild egendom ska antas vara giftorättsgods (och således ska ingå i en eventuell bodelning enl 10:1 ÄktB) Egendom kan enligt 7:2 ÄktB bli enskild genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord mellan makar är underkastat vissa formkrav som framgår i 7:3 ÄktB. Av denna bestämmelse anses det framgå att det ska vara tydligt vilken egendom som är enskild och vilken som är giftorättsgods. Det är alltså inte möjligt att i ett äktenskapsförord villkora att det enbart gäller vid skilsmässa. Ett sådant villkor utgör ett formfel och får följden att hela äktenskapsförordet blir ogiltigt och alltså ska lämnas utan avseende. Bodelning med anledning av äktenskapets upphörande ska alltså i ett sådant fall göras som om inget äktenskapsförord fanns.

Andra ogiltighetsgrunder för äktenskapsförord

Ovan har vi berört följden av att inte beakta de formkrav som i 7:3 ÄktB ställs på ett äktenskapsförord. Följden blir att äktenskapsförordet blir totalt verkningslöst. Som del av formkraven bör nämnas krav på skriftlighet samt underskrifter av båda makar, samt krav på att äktenskapsförordet registreras hos skatteverket. Om något av dessa krav inte uppfylls saknar äktenskapsförordet verkan.

Jämkningsregeln i 12. Kap Äktenskapsbalken

I 12:3 ÄktB finns en jämkningsregel innebärande att villkor i äktenskapsförord får jämkas om det med hänsyn till innehållet, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller av omständigheterna i övrigt visas att villkoret skulle vara oskäligt. Det är svårt att veta exakt vad som kan falla in under denna bedömning, prövningen om denna bestämmelse är tillämplig får därför ske i varje enskilt fall.

Ogiltighetsgrunder enligt avtalslagen

Det är möjligt att tillämpa vissa av avtalslagens bestämmelser på äktenskapsförord. Enligt 30 § avtalslagen (AvtL) kan ett avtal bli verkningslöst mot någon vars motpart agerat vilseledande (till exempel ljugit om för avtalet väsentliga omständigheter).

Enligt 28-29 §§ AvtL kan olika typer av tvång och hot leda till att ett avtal blir ogiltigt gentemot den som tvingats eller hotats. Enligt 31 § AvtL kan ett avtal där en av parterna utnyttjat den andras "lättsinne, oförstånd eller beroende ställning" för att tillförskaffa sig fördelar som inte är proportionella mot motprestationen (ocker) bli utan verkan.

36 § AvtL utgör ytterligare en möjlighet att få enskilda villkor eller ett helt äktenskapsförord jämkat. Denna bestämmelse liknar den ovan behandlade regeln i 12:3 ÄktB och gör det möjligt att med beaktande av en mängd förhållanden lämna vissa delar eller hela avtal utan verkan om dessa anses oskäliga.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att äktenskapsförordet i det fall du beskriver blir ogiltigt på grund av att villkoret att det enbart gäller vid skilsmässa inte går ihop med de formkrav som ställs på ett giltigt äktenskapsförord. Andra grunder för ogiltighet är bland annat vilseledande vid avtalets ingående, ocker, hot/tvång eller andra omständigheter innebärande att äktenskapsförordet är oskäligt.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om det skulle vara något mer är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning