Ogiltigförklaring av äktenskap

Har en nära vän som nyligen avlidit, Han ingick äktenskap under en väldigt tuff behandling mot cancer. Detta skedde på sjukhus och med bara sjukvårdspersonal som vittnen, Det var hennes önskemål att de skulle gifta sig och det var hon som ringde efter en präst. Han var vid tillfället påverkad av all den starka medicinen som bl a gjorde att han yrade. Detta kan släkt och vänner intyga som besökte honom dagarna, innan, efter och även samma dag, Ingen anhörig fick reda på att de gift sig förrän flera månader senare.

Kan detta ogiltigförklaras undrar nu hans barn från tidigare förhållanden?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Det finns inga regler om ogiltigförklaring av äktenskap i svensk lag. Äktenskap kan endast upplösas genom äktenskapsskillnad eller att ena maken avlider, enligt 1:5 äktenskapsbalken (ÄktB). Se 1:5 ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K1P5S1

Högsta domstolen uttryckte i NJA 2010 s. 648 att det finns en ytterst begränsad möjlighet att få vigseln ogiltigförklarad vilket skulle innebära att äktenskapet är en nullitet och inte ger upphov till några rättsverkningar, enligt 4:2 2 st. ÄktB.

"Fastän bristande rättshandlingsförmåga inte räcker för att grunda ogiltighet, får det därför antas att det finns ett - låt vara ytterst begränsat - utrymme för att anse en vigsel ogiltig, om en parts äktenskapsvilja har brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att ett samtycke över huvud taget inte har förelegat, trots att parten vid vigselförrättningen har tillkännagett att så varit fallet." - punkt 9 i HD:s avgörande NJA 2010 s. 648.

Enligt 4:2 1 st. ÄktB krävs det att följande kriterier är uppfyllda vid vigseln:

Båda makarnas närvaroDeras uttryckliga samtycke till vigseln. Detta är kopplat till makarnas rättshandlingsförmåga. Om någon t.ex. lider av en psykisk störning kan den makens rättshandlingsförmåga ifrågasättas.Att vigselförrättaren är behörigVigselförrättarens förklaring att de båda numera är makar.

Se 4 kap. äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K4

Se NJA 2010 s. 648, https://lagen.nu/dom/nja/2010s648

För att sammanfatta så kan äktenskap upplösas antingen genom äktenskapsskillnad eller att den ena maken avlider. Det finns även ett begränsat utrymme för att få vigseln ogiltigförklarad vilket skulle innebära att äktenskapet inte är giltigt och får inte några rättsverkningar.

Hoppas detta var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning