Ogiltigförklaring av äktenskap

FRÅGA
Har en nära vän som nyligen avlidit, Han ingick äktenskap under en väldigt tuff behandling mot cancer. Detta skedde på sjukhus och med bara sjukvårdspersonal som vittnen, Det var hennes önskemål att de skulle gifta sig och det var hon som ringde efter en präst. Han var vid tillfället påverkad av all den starka medicinen som bl a gjorde att han yrade. Detta kan släkt och vänner intyga som besökte honom dagarna, innan, efter och även samma dag, Ingen anhörig fick reda på att de gift sig förrän flera månader senare. Kan detta ogiltigförklaras undrar nu hans barn från tidigare förhållanden?Tacksam för svar.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Det finns inga regler om ogiltigförklaring av äktenskap i svensk lag. Äktenskap kan endast upplösas genom äktenskapsskillnad eller att ena maken avlider, enligt 1:5 äktenskapsbalken (ÄktB). Se 1:5 ÄktB, här

Högsta domstolen uttryckte i NJA 2010 s. 648 att det finns en ytterst begränsad möjlighet att få vigseln ogiltigförklarad vilket skulle innebära att äktenskapet är en nullitet och inte ger upphov till några rättsverkningar, enligt 4:2 2 st. ÄktB.

"Fastän bristande rättshandlingsförmåga inte räcker för att grunda ogiltighet, får det därför antas att det finns ett - låt vara ytterst begränsat - utrymme för att anse en vigsel ogiltig, om en parts äktenskapsvilja har brustit i så grundläggande hänseenden att det är uppenbart att ett samtycke över huvud taget inte har förelegat, trots att parten vid vigselförrättningen har tillkännagett att så varit fallet." - punkt 9 i HD:s avgörande NJA 2010 s. 648.

Enligt 4:2 1 st. ÄktB krävs det att följande kriterier är uppfyllda vid vigseln:

Båda makarnas närvaroDeras uttryckliga samtycke till vigseln. Detta är kopplat till makarnas rättshandlingsförmåga. Om någon t.ex. lider av en psykisk störning kan den makens rättshandlingsförmåga ifrågasättas.Att vigselförrättaren är behörigVigselförrättarens förklaring att de båda numera är makar.

Se 4 kap. äktenskapsbalken, här

Se NJA 2010 s. 648, https://lagen.nu/dom/nja/2010s648

För att sammanfatta så kan äktenskap upplösas antingen genom äktenskapsskillnad eller att den ena maken avlider. Det finns även ett begränsat utrymme för att få vigseln ogiltigförklarad vilket skulle innebära att äktenskapet inte är giltigt och får inte några rättsverkningar.

Hoppas detta var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1118)
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?
2020-08-01 Får man fritt bestämma över ett arv om man är gift?
2020-07-30 Hur påverkar dold samäganderätt äktenskapsförord och testamente?

Alla besvarade frågor (82637)