Offentlig upphandling, sekretess?

2015-08-03 i Myndigheter
FRÅGA
Hej,mitt företag var med i en offentlig upphandling. Nu har en av våra konkurrenter begärt att få ta del av vårt material gällande upphandlingen. Har de rätt till detta eller kan jag be vår gemensamma kund att inte dela med sig av detta?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör.

Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st. offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL. Sekretessen kan upphöra tidigare om myndigheten använt sig av offentlig anbudsöppning.

Anbudshandlingar med bilagor kan omfattas av sekretess även efter att ett tilldelningsbeslut har fattats. Anbudssökande kan meddela myndigheter att anbudsansökan ska omfattas av sekretess och man bör då specificera vilka uppgifter som avses och vilken risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs. 31 kap. 16 § i OSL ger skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med det allmänna om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Det som skyddas är affärshemligheter och uppgifter om förvärv, prissättningskalkyler och liknande. I ert fall kan det dock vara svårt att uppfylla denna bestämmelse, menar jag. Det krävs, som bestämmelsen säger, särskilda förhållanden för att hemlighålla uppgifterna.

För myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen gäller att andra har rätt att ta del av handlingarna i upphandlingen om de begär det. Det beror på att andra leverantörer ska kunna se om upphandlingen har gått rätt till. Om en leverantör begär överprövning av ett beslut har denne rätt till alla handlingar enligt andra lagar än OSL (se dock 10 kap. 3 § OSL), även om dessa skulle vara sekretessbelagda.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan konstateras att konkurrenterna inte får ta del av handlingarna förrän den upphandlande myndigheten har tilldelat kontraktet eller avslutat upphandlingsprocessen, därefter gäller offentlighetsprincipen. I speciella fall gäller sekretessen för vissa handlingar även efter upphandlingen.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack Daniel, i upphandlingsunderlaget fanns en fråga om vi ville lämna in med sekretess, då svarade vi nej. Kan vi trots detta vägra att lämna ut upphandlingen? "Anbudssökande kan meddela myndigheter att anbudsansökan ska omfattas av sekretess och man bör då specificera vilka uppgifter som avses och vilken risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs. 31 kap. 16 § i OSL ger skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med det allmänna om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Det som skyddas är affärshemligheter och uppgifter om förvärv, prissättningskalkyler och liknande. I ert fall kan det dock vara svårt att uppfylla denna bestämmelse, menar jag. Det krävs, som bestämmelsen säger, särskilda förhållanden för att hemlighålla uppgifterna. - See more at: http://lawline.se/answers/offentlig-upphandling-sekretess#sthash.oF18ZbER.dpuf
2015-08-03 14:03
Hej, enligt 31 kap. 16 § första stycket första meningen OSL gäller sekretess hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild som har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Finns det anledning att befara att ett offentliggörande av handlingarna skulle kunna medföra en inte alltför obetydlig skada för vederbörande verk eller anbudsgivare ska sekretess föreligga. Det bör för lagrummets tillämpning krävas att det skall föreligga någon speciell omständighet eller särskilda förhållanden som kan åberopas som skäl härför. Om myndigheten finner vad anbudsgivare har uppgett om att handlingarnas offentliggörande kan befaras medföra skada för honom troligt, bör något hinder för anbudshandlingarnas hemlighållande i regel inte anses föreligga. Mitt råd är alltså att försöka ha en god motivering till varför uppgifterna inte ska lämnas ut. Det kompliceras naturligtvis något genom att ni sagt nej till sekretess först, men bör enligt min mening inte utesluta att ni kan hävda sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL. Jag kan ge några exempel på rättsfall gällande paragrafen. RÅ 1992 not. 347, en förteckning över underleverantörer till ett bolag med vilket tecknats avtal om transporter lämnades inte ut. Kammarrättens mål nr 6701-11, Telenors bilagor bestående av prislistor fick inte lämnas ut till Telia. Med vänliga hälsningar Daniel Scharff
2015-08-03 16:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (369)
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?
2020-10-21 Avvisad i en rättidsprövning
2020-10-18 bostadslös, var skriver man sig då?
2020-10-17 Upphandlingsprocessen från anbud till accept

Alla besvarade frågor (85358)