Offentlig upphandling, sekretess?

Hej,

mitt företag var med i en offentlig upphandling. Nu har en av våra konkurrenter begärt att få ta del av vårt material gällande upphandlingen. Har de rätt till detta eller kan jag be vår gemensamma kund att inte dela med sig av detta?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Huvudregeln är att absolut sekretess råder vid offentlig upphandling fram till dess att den upphandlande myndigheten har valt att tilldela kontraktet till en leverantör.

Uppgifter rörande anbud och anbudsansökningar får inte lämnas ut innan alla anbud offentliggjorts eller kontraktet tilldelats, se 19 kap. 3 § 2 st. offentlighet och sekretesslagen (2009:400), OSL. Sekretessen kan upphöra tidigare om myndigheten använt sig av offentlig anbudsöppning.

Anbudshandlingar med bilagor kan omfattas av sekretess även efter att ett tilldelningsbeslut har fattats. Anbudssökande kan meddela myndigheter att anbudsansökan ska omfattas av sekretess och man bör då specificera vilka uppgifter som avses och vilken risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs. 31 kap. 16 § i OSL ger skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med det allmänna om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Det som skyddas är affärshemligheter och uppgifter om förvärv, prissättningskalkyler och liknande. I ert fall kan det dock vara svårt att uppfylla denna bestämmelse, menar jag. Det krävs, som bestämmelsen säger, särskilda förhållanden för att hemlighålla uppgifterna.

För myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen gäller att andra har rätt att ta del av handlingarna i upphandlingen om de begär det. Det beror på att andra leverantörer ska kunna se om upphandlingen har gått rätt till. Om en leverantör begär överprövning av ett beslut har denne rätt till alla handlingar enligt andra lagar än OSL (se dock 10 kap. 3 § OSL), även om dessa skulle vara sekretessbelagda.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan konstateras att konkurrenterna inte får ta del av handlingarna förrän den upphandlande myndigheten har tilldelat kontraktet eller avslutat upphandlingsprocessen, därefter gäller offentlighetsprincipen. I speciella fall gäller sekretessen för vissa handlingar även efter upphandlingen.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000