Offentlig auktion vid samägande

2016-11-02 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag är delägare av en lantbruksenhet med 6/8 delar. Taxeringsvärdet är 298000. Vi kommer inte överens om samägandet, jag önskar köpa hela lantbruksenheten. Om jag begär offentlig auktion , vad blir kostnaden?Vem är det som bestämmer ev minimipris? Är det taxeringsvärdet x 1.33%?
SVAR

Hej!

Situationen regleras i samäganderättslagen och i vissa delar även lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter för det fall att lantbruksenheten är ägd av minst 3 personer. Emellertid gäller paragraferna 1 och 7-20 §§ i samäganderättslagen oavsett.

Rätt att begära offentlig auktion finns i 6 § samäganderättslagen samt i 13 § i lagen (1989:31).

Kostnaden för att begära offentlig auktion uppgår till 375 kr, vad förfarandet som sådant uppgår till är svårt att uppskatta i förväg, det som framgår av lag är att de kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av vardera delägare proportionerligt till ägarandelen, se härom 15 § samäganderättslagen.

Vid offentlig auktion kan som du nämner även begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris, ett pris som fastigheten inte får säljas under - d.v.s. inkommer det inga bud som uppgår till eller överstiger minimipriset kan fastigheten inte säljas. Se härom 9 § samäganderättslagen. Ett lägsta pris fastställs av rätten i första hand på grundval av delägares yrkande. Ett yrkande prövas materiellt, och är delägarens yrkande för högt kan alltså rätten fastställa ett lägre pris.

Vid bestämmande av ett lägsta pris är utgångspunkten att lägsta pris ska motsvara taxeringsvärdet. Om det i det enskilda fallet finns något talar för att försäljningspriset kommer att avvika från det marknadsvärde som ligger till grund för taxeringen, ska lägsta pris dock motsvara 3/4 av av ett uppskattat försäljningspris, se härom NJA 2012 s. 757. Detta kan bli aktuellt exempelvis då ett värderingsintyg ger stöd för att fastigheten har ett marknadsvärde som är betydligt högre än det marknadsvärde som ligger till grund för taxeringen.

Samäganderättslagen hittar du här.

Lagen (1989:31) hittar du här.

NJA 2012 s. 757 hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (560)
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?
2020-12-28 Rätten för en delägare att tvinga försäljning och priset på denne.

Alla besvarade frågor (88089)