Offentlig auktion eller anlita mäklare?

2016-07-02 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vad är fördel respektive nackdel med att sälja samägd bostad via offentlig auktion , jämfört med via mäklarfirma.?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att fastigheten är samägd tillämpas lagen om samäganderätt (LoS), den hittar du här.

Inledningsvis, av 6 § ovan nämnda lag framgår att en delägare kan ansöka hos tingsrätten om att den samägda egendomen ska utbjudas på offentlig auktion, förutsatt att denna möjlighet inte avtalats bort mellan delägarna. Såvida det inte finns synnerliga skäl för att meddela anstånd ska i så fall en försäljning ske. Synnerliga skäl kan t.ex. föreligga om det är lågkonjunktur och att det därför inte är möjligt att få ut ett rimligt pris för egendomen. Att ansöka om försäljning av den samägda egendomen kostar 375 kr.

Vidare kan sägas att ofta uppnås bästa ekonomiska resultat om man säljer det via en fastighetsmäklare, vilket givetvis är en fördel i ekonomiskt avseende. Skulle emellertid offentlig auktion komma på fråga, exempelvis på grund av att delägarna är oense (jfr 6 § LoS), finns möjlighet att besluta om ett minimipris, ett lägsta pris till vilken egendomen inte får säljas under, se 9 § LoS. Detta fungerar således som ett medel för att begränsa en eventuell förlust.

Fortsättningsvis, när man säljer genom offentlig auktion ska rätten förordna en god man, hur mycket dennes arbete kommer att kosta är helt beroende på vem som anlitas, hur långt arbetet tar samt eventuellt hur samarbetsvilliga delägarna är. Det är vanligt att en advokat tilldelas arbetet som god man i dessa situationer, varför kostnaderna också riskerar att bli höga. Är delägarna överens kan dock någon annan tillförordnas. Detta bör i så fall framgå i den ansökan som lämnas in till tingsrätten. Huvudregeln enligt LoS är att kostnader för förvaltning, försäljning och god man ska bäras av alla delägare, se 15 § LoS. Fördelning av kostnaderna sker i proportion till hur stor andel som ägs i egendomen i fråga.

Vid anlitande av mäklarfirma är det sannolikt betydligt enklare att få en mer exakt uppskattning av kostnaderna för försäljningen.

Sammanfattningsvis är det i ekonomiskt hänseende, vilket ofta är en betydande faktor, bättre att anlita en mäklarfirma då detta sannolikt kommer att leda till ett bättre ekonomiskt resultat. Fördelen med en offentlig auktion är emellertid att en försäljning kan ske även om delägarna är oense huruvida försäljning ska ske eller inte.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll