Obegränsat skattskyldig efter flytt utomlands?

FRÅGA
HejVi är ett par på 57år som avser att flytta till Portugal. Vi kommer att sälja ett fåmansbolag (fastighet) till våra två barn och har en fritidsfastighet kvar i Sverige. Min frus föräldrar har medicinska problem och hon kännner att hon vill träffa dem efter vår flytt. Hon avser att 3-5 dagar/månad besöka dem, utöver detta kommer vi att ca 4 månader vara i Sverige. Kan den återkommande 3-5dagars perioden påverka bedömningen om begränsat/obegränsat skattskyldighet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som är att betrakta som obegränsat skattskyldig i Sverige framgår av 3 kap. 3 § inkomstskattelagen, se här. Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig, den som stadigvarande vistas i Sverige är obegränsat skattskyldig och den som har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig. Eftersom du och din fru kommer att flytta och bosätta er i Portugal är ni då inte längre bosatta i Sverige och kan inte anses obegränsat skattskyldiga på den grunden. De grunder som eventuellt kan göra att du och din fru fortfarande kommer vara obegränsat skattskyldiga efter flytten är ”stadigvarande vistas” och ”väsentlig anknytning” för vilka jag kommer att redogöra för nedan.

Stadigvarande vistas
Om en person vistas i Sverige tillräckligt många dagar i en följd kan detta utlösa obegränsad skattskyldighet. Av praxis har framkommit att stadigvarande vistelse kräver en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer i Sverige. I vissa fall kan kontinuerliga besök i Sverige också räknas in i denna sexmånadersperiod, men det har då ofta varit i fall där personen veckopendlat till Sverige. En period på 3-5 dagar i månaden bör, enligt min tolkning, inte komma att påverka bedömningen för om hon ska anses stadigvarande vistas i Sverige. De fyra månader ni avser att spendera i Sverige räcker då inte heller för att ni ska ses som obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Väsentlig anknytning
Den, som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt här, räknas som obegränsat skattskyldig i Sverige. En bedömning måste därför i detta fall göras för om du eller din fru kommer anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter er flytt till Portugal. I bedömningen ses en familj som en enhet vilket betyder att om en av makarna anses ha väsentlig anknytning till Sverige kommer den andre maken också anses ha väsentlig anknytning.

I bedömningen av huruvida en person har väsentlig anknytning till Sverige eller ej finns flera olika bedömningspunkter man ska beakta, dessa punkter anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen, se här. En av dessa bedömningspunkter gäller ägande av fritidsfastighet. En fritidsfastighet kan i vissa fall utgöra en sådan anknytningspunkt som talar för obegränsad skattskyldighet. Det beror här på till vilket ändamål ni använt fritidsfastigheten. Fritidshus som är belägna i attraktiva områden och inrättade för åretruntbruk kan få betydelse i den samlade bedömningen. Med bostad för åretruntbruk avses en bostad som är så utrustad och kommunikationsmässigt så belägen att det utan vidare är möjligt att bo där året om. Om fritidsfastigheten använts som åretruntbostad före flytten utomlands talar detta starkt för att personen i fråga kommer att räknas som obegränsat skattskyldig.

En annan bedömningspunkt gäller fastighetsinnehav. Om det finns bostadsmöjligheter på fastigheten kan det krävas att man helt gör sig av med denna för att inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige. För att fastigheten inte ska räknas med i bedömningen ska avhändandet av fastigheten ha skett på ett sådant definitivt sätt att det inte framstår som ett kringgående av skattebestämmelserna. Har bostad överlåtits till närstående kan det bli svårare att övertyga Skatteverket om att man inte längre har väsentlig anknytning till Sverige. Det faktum att ni säljer fastigheten till era barn skulle därför kunna utgöra grund för att ni kommer bli obegränsat skattskyldiga i Sverige. Något mer exakt svar än så kan jag tyvärr inte ge utan att veta närmare om hur omständigheterna ser ut i ditt fall.

En tredje bedömningspunkt är om den skattskyldige skaffat sig varaktig bosättning på den utländska orten. Jag tolkar det som att ni kommer att bo på ett och samma ställe när ni flyttar till Portugal. Om personen i fråga efter flytten utomlands reser omkring och bor på olika adresser kan detta göra att personen betraktas som obegränsat skattskyldig.

Övriga bedömningspunkter som finns i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (här) har jag bedömt inte vara aktuella i ditt fall och därför kommer jag inte att redogöra för dem.

Sammanfattningsvis är du och din fru efter flytten till Portugal varken att anse som bosatta i Sverige eller att ni stadigvarande vistas här. Det som eventuellt skulle kunna medföra att ni blir obegränsat skattskyldiga är fritidsfastigheten och fastigheten ni sålt till era barn. De första fem åren som ni bor i Portugal är det du och din fru som har bevisbördan för att ni inte har väsentlig anknytning till Sverige. Ni ska alltså vid flytten till Portugal visa på varför ni i och med flytten förlorar väsentlig anknytning till Sverige och därmed ska ses som begränsat skattskyldiga. Efter dessa fem år går bevisbördan istället över på Skatteverket.

Vill man vara extra säker kan man som skattskyldig begära ett förhandsbesked av Skatterättsnämnden och på så sätt få veta hur en situation kommer att bedömas skatterättsligt. Det tillkommer dock en avgift på lägst 1 000 kr om man begär ett sådant förhandsavgörande.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?