Obegränsad skattskyldighet

2016-10-26 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej!Jag har en bekant som arbetat i Hong Kong under 2 års tid. Hon har då varit anställd lokalt i landet, bosatt där på heltid i en egen bostad samt varit utskriven ur Sverige. På inget sätt har hon "haft ett liv" i Sverige under denna tid.Det är oklart huruvida personen är begränsat eller obegränsat skatteskyldig i Sverige. Rimligen borde inte personens anknytning till Sverige vara väsentlig. De få punkter som skulle kunna styrka det är det faktum att hon är svensk medborgare samt delägare (40%) av en bostadsrätt tillsammans med sina föräldrar. Den bostadsrätten har dock disponerats av föräldrarna/varit uthyrd till tredje part under hela den tid personen befunnit sig utomlands.Min bekant är nu på väg att flytta tillbaka till Sverige. I och med detta vill hon även ta med sig de pengar hon lyckats spara, 400kSEK, hem till sin svenska bank igen. Pengarna kommer från förvärvsarbete och är skattade i Hong Kong enligt lokal skattetabell. Hon planerar att göra överföringen innan hon flyttat hem och skrivit in sig i Sverige igen.Finns det något i svensk eller internationell skattelagstiftning som gör att hon riskerar att behöva skatta på pengarna ytterligare en gång när hon för hem dem till Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktat Lawline.

Det finns som sagt två olika skattskyldigheter: obegränsad och begränsad skattskyldighet. Om du är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär detta att du ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster oavsett om de kommer från Sverige eller ett annat land. Begränsat skattskyldig är alla som inte är obegränsat skattskyldiga, och de skattar bara för vissa inkomster.

För att en person som inte vistas stadigvarande i Sverige men som tidigare varit bosatt här är att ses som obegränsat skattskyldig i Sverige måste personen i fråga ha väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen). De faktorer som spelar in i bedömningen om personen får anses ha väsentlig anknytning till Sverige anges i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen och är följande:

- om personen är svensk medborgare - hur länge personen varit bosatt i Sverige - om personen inte varaktigt är bosatt på viss utländsk ort - om personen visas utomlands för studier eller av hälsoskäl - om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretrunt-bruk - om personen har sin familj i Sverige - om personen driver någon näringsverksamhet i Sverige - om personen är ekonomiskt engagerad i Sverige genom att inne ha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige - om personen har en fastighet i Sverige - liknande förhållanden

För att bestämma om en person är att betrakta som obegränsat skattskyldig ska en samlad bedömning ske. Vid denna samlade bedömning kan en person anses ha väsentlig anknytning om bara en av faktorerna föreligger. Faktorerna som anges i paragrafen är utan inbördes ordning, men praxis visar att de anknytningsfaktorer som väger tyngst är bostad, familj och ekonomiskt engagemang.

Som framgår av din fråga har personen behållit en bostad i Sverige efter utflyttningen. Denna omständighet medför normalt att personen ska anses obegränsat skattskyldig i landet. Huruvida bostaden t.ex. varit uthyrd eller ej saknar normalt betydelse. Så länge den skattskyldige har tillgång till en bostad i Sverige är själva innehavet avgörande. Anknytningen blir särskilt stark om den skattskyldige innan avresan använt bostaden som permanentbostad.

Avslutningsvis kan alltså sägas att det föreligger en risk att din vän är att anses som obegränsat skattskyldig i Sverige. Om det är så, har hon rätt till skatteavdrag för den skatt hon betalat i Hong Kong för att slippa bli dubbelbeskattad i Sverige.

Hoppas detta var till hjälp för dig!

John Edgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll