Nyttjande av servitut

2019-06-18 i Servitut
FRÅGA
I hörnet av min tomt finns gemensam infart sedan mycket länge. Vägsnutten är avtalsservitut och min tomt är tjänande. Grannen har sedan byggt nytt hus och fixat ny infart längre bort. I tomtgränsen har grannen sedan byggt en stenmur och sedan dess tår diverse hantverkarbilar, gäster och även grannen med sin bil med släp och lastar med jämna mellanrum. Grannen menar att han nu inte kan köra in på sin tomt just där, pga muren han byggt(!) Min tomt används därför som avlastningsplats och parkering för andra sen dess således. Det blockerar så att jag måste leta efter folk och be dem flytta bilarna för att komma ut och in till mitt hem. Han menar att ha t ex har rätt att stå på min infart med sitt släp och lasta/lossa en kort stund. Men andra hantverkare har tunga grejer och inte vill att de kör in på hans tomt och förstör den fina stenlagda tomten där och därför har rätt att blockera min infart. För mig är det här stor olägenhet men grannen menar att det här är helt i sin ordning. Har jag någon möjlighet att döda servitutet? Har såklart pratat med grannen och det har blivit bättre men känner att jag inte kommit helt i mål. Kan man både bygga igen sin infart så han inte kommer in till sig och samtidigt hävda att servitutet ska fortsätta gälla, under ovanstående förutsättningar? Grannen hade t ex med lätthet kunnat fixat en bra infart 10 meter från den förra. Hans nya andra infart ligger nedanför i sluttningen vilket gör den svår att använda till sånt han använder "min" till.
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline!

Allmänt om hävning av servitut

Ett avtalsservitut kan som huvudregel inte sägas upp av någon av parterna, utan är tänkt att gälla på obegränsad tid. Jag förmodar att du har kikat på avtalet och konstaterat att det inte gäller för viss bestämd tid.

Om avtalet gäller på obegränsad tid och ni inte är överens om att servitutet ska upphävas kan det trots detta ske genom fastighetsreglering, vilket Lantmäteriet beslutar om. Jag återkommer till grunderna för att upphäva servitutet längre ner i mitt svar.

Du ska inte behöva tåla vad som helst

Tanken med ett servitut är att servitutsupplåtelsen ska tjäna ett specifikt syfte, vilket i detta fall verkar vara att vägsnutten på din fastighet ska få användas som in- och utfart för grannen. Vid brukandet av servitutet får din granne inte betunga brukandet av din fastighet mer än nödvändigt, vilket framgår av 14 kap 6 § Jordabalken (JB). Här blir det alltså viktigt vad syftet med servitutet är. Är syftet enbart att fungera som in- och utfart kan det nog anses som betungande för din del att grannen dessutom använder vägsnutten till parkering och avlastningsplats. Grannen har då antagligen överskridit sin rätt enligt servitutet och måste upphöra med detta. Skulle han dessutom ha orsakat någon skada på din mark till följd av överskridandet (exempelvis på grund av transport av tunga saker av hantverkare) är han tvungen att ersätta denna, enligt 14 kap 7 § JB.

Vad finns det för grunder för att upphäva servitutet?

Om grannen trots allt inte anpassar sig efter syftet med servitutet kan det finnas anledning att försöka få det upphävt. Grunder för att ändra och upphäva servitut finns i Fastighetsbildningslagen (FBL). Enligt 7 kap 5 § andra stycket FBL får servitut upphävas "om till följd av ändrade förhållanden servitutet ej behövs för den härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten". I din situation förstår jag det som att den härskande fastigheten (grannfastigheten) egentligen inte behöva servitutet för att köra in och ut på sin fastighet, utan nyttjar ytan som parkering och avlastningsyta. Du skulle i så fall kunna argumentera för att behovet av servitutet är ringa i och med att grannen har en egen infart till sin tomt. Att han har svårt att lasta av tunga saker beror på att han själv byggt igen den som inte låg i sluttning. Hans nytta och egentlige behov bör då ställas i jämförelse med belastningen på din fastighet och det krångel det medför för dig som fastighetsägare. Avgörande i bedömningen för om servitutet ska upphävas eller kvarstå blir alltså grannens faktiska användande och behov av att använda vägsnutten.

Hur bör du gå vidare?

Som jag nämnde ovan är det Lantmäteriet som beslutar om fastighetsreglering. Det går bra att ansöka om att få servitutet upphävt så länge man är part i ärendet, vilket du är. Tyvärr finns det såklart inga garantier för att servitutet blir upphävt, även om jag bedömer att det inte vore otänkbart i ditt fall. Det du bör trycka på i en sådan ansökan är just att grannen saknar behov av servitutet och kommer in och ut på sin fastighet genom en annan infart. Att göra ansökan och få servitutet utrett hos lantmäteriet är förenat med kostnader, vilka du kan läsa mer om här på lantmäteriets hemsida. Kostnaderna för utredningen beror på hur mycket tid som krävs.

Ett alternativ som kan vara värt att fundera över är om det på något annat sätt går att träffa en överenskommelse med grannen, som gör att han är villig att upphäva servitutet på frivillig väg. Kanske kan du bistå med en liten summa för att han ska kunna bredda sin uppfart, och på så sätt inte längre anse sig vara i behov av din? Utifrån det du beskriver har han bättrat sig efter erat samtal så det kanske inte vore en omöjlighet att hitta en överenskommelse som båda är nöjda med. Kan ni träffa en sådan på egen hand kan ni upprätta ett skriftligt avtal om att servitutet inte längre gäller, och sedan skicka in det till Lantmäteriet som då avregistrerar servitutet varpå det slutar gälla. Tror du att detta alternativ är möjligt föreslår jag att du provar det i första hand, eftersom det antagligen både blir billigare och kan gå snabbare.

Hoppas att du fått svar på din fråga! Känner du att du behöver vidare hjälp i ditt ärende och vill boka tid med en jurist går det bra att maila mig på tora.odin@lawline.se så hjälper jag dig vidare. Annars får jag önska dig stort lycka till!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (236)
2020-02-11 Hur länge gäller ett servitut?
2020-02-11 Frågor om servitut
2020-01-30 Kan mulbetesrätt upphävas och har vi som har rätt till mulbete i sådana fall rätt till ersättning?
2019-12-19 Hur mycket hinder får man tåla som servitutshavare?

Alla besvarade frågor (77289)