Nödvärnsrätt vid brottsligt angrepp mot egendom

Vi har en ungdom som kör runt på en cross-motorcykel inne på gräsmattor o gångbanor kvällstid. Absolut är han en fara för om någon skulle komma gående eller cyklande. Samtidigt väsnas mc:n något oerhört. Han kör dessutom helt oskyddad, inte ens hjälm. Min fråga blir nu: Skulle jag få ingripa med att om jag kommer så nära vederbörande att jag kan slå av honom från mc:n? Detta medans han är körande då alltså. Skulle jag kunna bli straffad för detta? Om jag använder ett tillhygge för att slå av honom? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Inledningsvis kan anföras att ungdomen måste ha hjälm vid framförandet av motorcykeln. Detta framgår av (4 kap. 9 § 2 p. trafikförordningen) där det framkommer att den som färdas på en motorcykel, oavsett klass, måste bära hjälm. Vidare kan skrivas att trafikanten skall iaktta den omsorg samt varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Av (2 kap. 1 § 2 p. trafikförordningen) framgår att trafikanten skall uppträda på ett sådant sätt att han eller hon inte stör annan trafik. Vägtrafikanter skall även visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen. Av din bakgrundsinformation framkommer att ungdomen åsidosatt bestämmelserna som ovan angivits, och agerat på ett sådant sätt som varit störande för de boende. Frågan huruvida du har rätt att slå av ungdomen från motorcykeln kommer att besvaras här nedan. 

Nödvärnsrätt:

Rätt till nödvärn föreligger bland annat mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom (24 kap. 2 st. 1 p. brottsbalken). Möjligtvis kan en argumentation föras att rätt till nödvärn föreligger, i och med att vederbörande kan åsamka skador på de gräsmattor som förstörs genom att personen i fråga kör på de, dvs. att det föreligger ett brottsligt angrepp på egendom.

Andra prövningen inom denna bestämmelse är huruvida ett agerande varit uppenbart oförsvarligt (24 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Av förarbeten framgår att försvarlighetsbedömningen främst tar sikte på dess nödvändighet och proportionalitet. Det är främst då en nödvärnshandling klart avviker från vad som var nödvändigt för att avvärja angreppet då den är uppenbart oproportionerlig i förhållande till skadan som hotade som det rör sig om en otillåten gärning. 

Av din bakgrundsinformation finner jag det tveksamt att det kan anses vara proportionerligt att slå av ungdomen under vederbörandes färd för att få stopp på de störningar som personen i fråga åsamkar omgivningen. Att slå av någon under färd och dessutom använda ett tillhygge kan orsaka stora skador och men. 

Min bedömning är således att det inte skulle anses vara proportionerligt att agera på det sätt som angetts i bakgrundsinformationen. Brotten som skulle kunna bli aktuella är exempelvis misshandel av normalgraden, grov misshandel m.m, men detta beror självfallet på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Varmt välkommen att höra av dig vid fler funderingar! 

Rijad TrubljaninRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”