Nödvärn vid skolskjutning

FRÅGA
Hejsan Lawline. Jag har en fråga som jag antar ligger i självförsvars grenen. Om det skulle hända t.ex. en skolskjutning vid min skola och den som skjuter gick in i det rummet jag var i, och hotade mina klasskamrater och mig skulle jag ha rätten att attackera individen med ett vapen så som sax, kniv för att skydda mig själv och mina klasskamrater?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till oss på Lawline.

Din fråga aktualiserar bestämmelserna i Brottsbalken som du kan ta del av här.

De brott man i regel kan göra sig skyldig till genom att angripa någon med ett vapen så som sax eller kniv är allt ifrån misshandel till mord (se här). Avgörande för vilket brott man gör sig skyldig till beror bland annat på skadan som man orsakat genom våldet.

I lagen finns det emellertid en rad undantag (undantagen kallas för ansvarsfrihetsgrunder) för när en gärning som i vanliga fall hade betraktats som ett brott, inte utgör ett sådant utan istället anses befogad. Ett av dessa undantag är nödvärn (se här) som kan sägas vara det juridiska begreppet för självförsvar.

Enligt lagen har man rätt till nödvärn bland annat när någon person utsätts för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Det du beskriver i din fråga, det vill säga en påbörjad skolskjutning är ett sådant påbörjat brottsligt angrepp på person som avses i lagen.

Lagen stadgar också att en gärning som någon begår i nödvärn är ett brott endast om den är uppenbart oförsvarlig med tanke på angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Det här innebär bland annat att den som agerar i självförsvar inte får använda mer våld än vad som behövs för att skydda sig mot faran som angreppet utgör, detta omfattar såväl typ av våld som under hur lång tid våldet utövas.

Vad som menas med uppenbart oförsvarligt avgörs emellertid från fall till fall och beror på situationen som den angripne har befunnit sig i. Hänsyn kan då tas till den angripnes och angriparens kroppsstorlek, på vilken plats de befunnit sig, om någon varit berusad m.m. Det kan exempelvis vara uppenbart oförsvarligt av en större person att använda en viss typ av våld, medan det är försvarligt om en mindre person använder samma typ av våld i en liknande situation. Det kan också vara uppenbart oförsvarligt att använda våld om man hade kunnat undvika faran på något annat sätt, till exempel genom att ropa på hjälp eller att fly från angriparen.

Om en handling som begåtts i nödvärn bedöms vara uppenbart oförsvarlig, har en otillåten gärning begåtts. Man kan emellertid undgå ansvar om man ”svårligen kunde besinna sig” (se här). Detta kallas för nödvärnsexcess. Hänsyn tas då bland annat till farans art, det vill säga om faran varit stor och/eller överhängande, tiden som man hade till förfogande för en lämplig reaktion samt om man var extremt rädd eller i ett panikartat tillstånd.

Det är svårt att ge ett exakt svar utan att närmare veta hur situationen skulle sett ut. Grundat på den information som du gett och den situation som du har beskrivit gör jag emellertid bedömningen att du skulle ha rätt att använda ett sådant vapen som du gett exempel på för att avvärja den livshotande fara som uppstår när någon använder ett skjutvapen på en skola.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (171)
2020-12-03 Samtycke vid slagsmål
2020-11-30 Är det olagligt att bära luftpistol på offentlig plats?
2020-11-28 Sikta med vapen på en inbrottstjuv, brottsligt?
2020-11-22 Straff - när det ej föreligger uppsåt eller medvetenhet?

Alla besvarade frågor (86935)