Nödvärn mot ordningsvakt

FRÅGA
Om en ordningsvakt kommer fram och rör mig utan att jag har gjort något , har jag rätt att försvara mig med våld?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har funderingar kring rätten att agera i självförsvar mot en ordningsvakt. Tyvärr vet jag inte vilken grad av beröring du menar i din fråga, jag väljer därför att besvara den som om du menar en lättare beröring, som att lägga handen på din axel. Detta eftersom inga missförstånd ska uppkomma där du tolkar mitt svar som att du alltid får agera i självförsvar mot en ordningsvakt.

En ordningsvakts befogenheter att bruka våld.

Det är i första hand viktigt att ha i åtanke att en ordningsvakt har befogenhet att bruka våld i vissa situationer, genom t.ex. avlägsnande. En ordningsvakt får dock inte använda mera våld än vad som krävs för den enskilda situationen och i huvudregel gäller att våld endast får användas när andra medel, så som upplysning eller uppmaning, är otillräckliga (8 § Lag om ordningsvakter (LOV)). I 10 § andra och fjärde punkten Polislagen (POL) framkommer de situationer en ordningsvakt får bruka våld mot en person. T.ex. vid avlägsnande eller i de fall personen stör den allmänna ordningen och tillfälligt ska omhändertas. Dessutom får en ordningsvakt ta till våld för att belägga en omhändertagen person med fängsel. (10 § första stycket andra punkten, andra stycket POL).Detta innebär inte att ordningsvakten får gå fram till dig hur som helst och bruka våld, handlingen ska föregås av upplysningar eller uppmaningar. Våldet ska alltså ske som en sista utväg. (8 § LOV)

Rätten till självförsvar

Rätten för självförsvar gäller även i de fall en ordningsvakt är gärningspersonen. Du har alltså alltid rätt att förvara dig med våld i en nödvärnssituation. För att en nödvärnssituation ska anses föreligga ska ditt agerande vara en reaktion på ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på din person samt ska nödvärnshandlingen inte anses oförsvarlig med hänsyn till angreppets beskaffenhet och övriga omständigheter. (24 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)).

Sammanfattning

Du har alltid rätt att agera i självförsvar, oavsett vem det är som utför en gärning mot dig. Problemet uppstår i att en ordningsvakt har en utökad rättighet att bruka våld och det är i regel svårt att avgöra om en nödvärnssituation föreligger i dessa fall. Därför bör du i regel inte agera i självförsvar mot en ordningsvakt om ordningsvakten inte agerat uppenbart oriktigt.
Det är också viktigt att komma ihåg att ditt agerande i nödvärn inte får överskrida vad som är befogat baserat på situationen. Alltså, en hand på axeln skulle inte medföra att du får knuffa undan vakten, då våldet du tar till inte kan jämföras med våldet vakten tar till. Medan om vakten obefogat och helt utan förvarning kommer fram till dig och tar ett hårt tag i din arm skulle ett bortknuffande kunna innebära ett befogat handlande. Detta är förvisso mycket beroende på omständigheterna och utan omständigheten kan jag inte säga hur en domstol skulle döma eftersom ordningsvakten har sin utökade rättighet till att bruka våld.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (80)
2021-09-30 Har ordningsvakter och nattklubbsägare en skyldighet att anmäla brott till polisen?
2021-09-30 Får ordningsvakter kolla väska
2021-09-29 Får ordningsvakter kontrollera legitimation
2021-09-11 Vad har en ordningsvakt för befogenheter?

Alla besvarade frågor (96436)