Nödvärn genom hot

FRÅGA
Hej.Är att säga "passa dig " ett hot i lagens mening . Jag sitter som styrelseledamot i en brf förening.Personen ifråga bad mig att spontant då jag råkade träffa på honom på vägen hem att komma in i hans lägenhet för att diskutera ang saker som han var missnöjd med under ombyggnationen, vilket jag gjorde välvilligt. Väl inne i hans bostad började han berätta mer. Efter några ordväxling började personen i fråga att brusa upp sig och prata mer aggressivt mot mig. då använde jag mig av ordet "passa dig" för att klar göra för personen i fråga att sluta brusa upp sig och prata aggressivt mot mig och då jag välvilligt gick med in i hans bostad för att lyssna. Om inte detta skedde skulle jag annars avsluta diskussionen och lämna platsen. Han tog det som ett hot och skulle ringa polisen på mig. Direkt efter det valde att ringa en styrelse kollega för att informera vad som hade just hänt och började spela in och dokumentera vårt försätta samtal med personen i fråga.Det är inte första gången han har varit likadant mot andra i styrelsen. Hoppas jag kan få lite klarhet på vad som gäller. Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om vad som är brottsligt finns bl. a. i brottsbalken (nedan förkortat BrB; se lagen här).

Enligt 1 kap. 2 paragrafen i BrB så ska brott vara uppsåtliga om inte annat är föreskrivet. Det går alltså inte att begå brott genom att vara oaktsam eller klumpig om det inte står särskilt för ett visst brott. För att begå ett brott måste man alltså ha uppsåt, en vilja att göra något.

Bestämmelsen om olaga hot finns i 4 kap. 5 paragrafen BrB. Där står att om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot.

Som framgår om man läser lagtexten är det själva handlingen som är otillåten. Det kräver alltså inte att den hotade känner allvarligt fruktan för sitt liv som avgör om det är en brottslig gärning, utan det är själva handlingen, i detta fall att du säger ”passa dig” till honom. Det ska vara ägnat att väcka fara och det är inte så tveksamt att beroende på hur man säger det kan ”passa dig” vara ägnat att framkalla fruktan.

Så det är möjligt att säga ”passa dig” kan vara ett olaga hot. Men det finns ytterligare lagar som finns i situationer som dessa. De är ansvarsfrihetsgrunder, alltså saker som kan göra dig fri från straffansvar. En av dessa är nödvärn.

Bestämmelsen om nödvärn finns i 24 kap. 1 paragrafen BrB (se här). När det är fråga om nödvärn får man begå brott (såsom olaga hot) utan att det faktiskt blir ett brott. Det finns vissa krav när man får använda sig av nödvärn, det som passar in på ditt fall är första punkten i senast nämnda paragraf: Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.

Nödvärnsrätten är olika stor beroende på vilket brott som begås, men en väldigt utbredd tanke är att våld ska mötas med samma våld. Du skriver att personen hade brusat upp och betett sig aggressivt. Detta hade i sin tur fått dig att säga ”passa dig”.

Det är extremt sannolikt att, om personen ringer polisen och anmäler dig för hot, så skulle åklagaren anse att du agerat i nödvärn eftersom du bara bemött hans ord med dina ord. Nödvärn (och således inget straffansvar) föreligger bara om brottet en person begått i nödvärn inte är uppenbart oförsvarligt. Det finns väldigt utbredd praxis, alltså domstolsavgöranden, på vad som är att anse som uppenbart oförsvarligt, och att bemöta någons ord med sina ord i syfte att förmå dem att sluta och lugna ner sig är helt klart försvarbart.

För att sammanfatta, om endast händelsen att du säger ”passa dig” skulle bedömas är det möjligt att det vore att se som olaga hot. Men nu när du bara sagt det i ett sorts verbalt försvar är det att anse som nödvärn och du har alltså inte begått ett brott.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (168)
2020-11-22 Straff - när det ej föreligger uppsåt eller medvetenhet?
2020-11-21 När föreligger rätten till nödvärn?
2020-11-20 Straffansvar vid brott efter samtycke från offret
2020-11-14 Vilket brott begår någon som tar lagen i egna händer?

Alla besvarade frågor (86530)