Nekad anställning trots mest kompetent

2017-10-07 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Jag har sökt ett annonsjobb, har kommit på intervju men har inte fått tjänsten. jag har kontaktat personal avdelningen (HR) och fått arbetsansökan på personen som fått tjänsterna. Jag anser och är säker att jag är mer kompetent än många av dem som blivit anställda. vill veta hur jag ska gå tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fri anställningsrätt

I Sverige är utgångspunkten att arbetsgivare har fri anställningsrätt. Det innebär att en arbetsgivare har rätt att anställa vem hen vill. Den fria anställningsrätten för vissa offentliga arbetsgivare är dock mer begränsad. Dessa ska fästa avseende vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet hos arbetssökanden. Jag utgår dock från att det rör sig om en privat arbetsgivare i ditt fall.

Diskriminering

En begränsning i den fria anställningsrätten är om en diskriminerande grund skulle ligga bakom att du nekats tjänsten. Vad som anses utgöra diskriminering regleras i diskrimineringslagen (DiskL). Du är skyddad mot diskriminering när du söker arbete (2 kap. 1 § DiskL).

På vilka grunder man kan bli diskriminerad räknas upp i diskrimineringslagen. Det finns sju diskrimineringsgrunder, bl.a. kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och ålder (1 kap. 1 § DiskL). Innebörden av ovanstående diskrimineringsgrunder definieras i lagen (1 kap. 5 § DiskL).

Det finns olika former av diskriminering. De former av diskriminering som kan vara aktuellt i ditt fall är troligen direkt diskriminering eller indirekt diskriminering (1 kap. 4 § DiskL). Om du har blivit missgynnad i rekryteringsprocessen och det har direkt samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder är det fråga om direkt diskriminering. Det är indirekt diskriminering om arbetsgivaren har uppställt ett kriterium, som framstår som neutralt, men som kan komma att särskilt missgynna personer på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

Inom vissa yrkesområden uppställs t.ex. krav på språkkunskaper och utbildningskrav. Det är tillåtet för arbetsgivaren att ställa sådana krav men nivån på kravet varierar med hänsyn till vad tjänsten i fråga kan anses kräva. Om exempelvis ett språkkrav är för högt ställt kan det anses utgöra indirekt etnisk diskriminering, som innebär att personer av viss etnicitet missgynnas.

Bevisning av diskriminering

Det uppställs vissa krav på bevisningen för att diskriminering ska anses ha skett (6 kap. 3 § DiskL). Missgynnandet, dvs. att du nekats tjänsten, måste ha samband med en diskrimineringsgrund. Det krävs att du visar på omständigheter som ger dig misstanke om att du diskriminerats. En sådan omständighet är t.ex. att du är mer kvalificerad för jobbet än den som anställdes. Om däremot arbetsgivaren kan styrka att en annan omständighet än en diskriminerande grund legat bakom beslutet, anses ingen diskriminering ha skett. Om arbetsgivaren exempelvis inte haft kännedom om diskrimineringsgrunden så saknas sådant samband.

Vad du kan göra nu

Ett bra första steg var att från arbetsgivaren begära meriterna från de som anställdes.

Om du misstänker att du nekats anställning på grund av diskriminering kan du anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO kan föra din talan i arbetsdomstolen eller så kan du själv föra talan i tingsrätt gentemot arbetsgivaren. Om domstolen kommer fram till att det var fråga om diskriminering kan du utfå diskrimineringsersättning av arbetsgivaren.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1915)
2021-07-24 Hur mycket får man arbeta i sträck?
2021-07-18 Vad innebär lojalitetsplikten och vem gäller den?
2021-07-14 Rätt att ta del av LAS-listan?
2021-07-12 Är intermittent anställning vid behov penisionsgrundande?

Alla besvarade frågor (94159)