Negativ föreningsrätt för arbetssökande

2021-01-18 i Övrigt
FRÅGA
Kan man bli nekad en tjänst pga av att man inte är med i facket fast man har kompetens och kan jobbet? Kan arbetsgivare och fack ha sådana avtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar föreningsrätten som stadgas i lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och Europakonventionen (EKMR).

Positiv och negativ föreningsrätt
I MBL finns ett skydd för både arbetstagares och arbetsgivares rätt att tillhöra arbetstagarorganisationer (fackförbund) respektive arbetsgivarorganisationer (8 § MBL). Bestämmelsen i MBL tar först och främst sikte på den positiva föreningsrätten, det vill säga rätten att tillhöra en sådan organisation. I ditt fall aktualiseras istället den så kallade negativa föreningsrätten, det vill säga rätten att inte tillhöra en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation. Denna rätt följer främst av artikel 11 EKMR och Europadomstolens tolkning av bestämmelsen (art 11 EKMR). Brott mot den negativa föreningsrätten är däremot inte sanktionerade i varken MBL eller lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, enligt vilken EKMR gäller som svensk lag.

Föreningsrättens tillämpningsområde
Det ska dock poängteras att föreningsrätten, som ovan nämnt, endast tillfaller arbetstagare och arbetsgivare. Arbetssökande omfattas således inte av skyddet. Detta innebär att en arbetsgivare faktiskt kan neka någon tjänst för att denne inte är med i facket, såväl som om en arbetssökande är med i facket.

Undanhålla facktillhörighet
Enligt svensk lag finns däremot inget förbud mot att undanhålla eller rent av ljuga under en anställningsintervju, så länge det inte rör en omständighet som har direkt betydelse för den arbetssökandes möjlighet att utföra arbetet. Det innebär att du hade kunnat undvika att berätta för arbetsgivaren att du inte är med facket. Det är visserligen inte alltid att rekommendera, då det av förklarliga skäl inte är bra att inleda ett anställningsförhållande genom att ljuga. Däremot kan man i framtiden tänka på att, om arbetsgivaren inte särskilt frågar om det, undvika att berätta att man är, eller inte är, fackligt ansluten. Undanhåller man det, och därefter anställs, kan arbetsgivaren i princip inte vidta någon åtgärd som skadar den anställde, utan att begå ett brott mot föreningsrätten.

Kritik från Europarådet
Det ska dock tilläggas att Sverige upprepade gånger har kritiserats för att inte ha infört ett lagligt skydd mot till exempel klausuler i kollektivavtal som anger att arbetsgivaren endast får anställa de med facklig tillhörighet, då det uppenbart strider mot Europarätten (se exv Case of Sörensen and Rasmussen v. Denmark från 2006). Dessvärre har lagstiftaren ännu inte tagit itu med frågan.

Diskrimineringslagen
Tyvärr kan du inte heller åberopa diskrimineringslagen, då det inte finns någon koppling till någon av diskrimineringsgrunderna (1 kap 1 § DiskL).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan du dessvärre inte göra så mycket åt din situation, då det inom svensk rätt ännu inte finns något föreningsrättsskydd för arbetssökande. Du kan däremot ha i åtanke att du inte är skyldig att i ett rekryteringsförfarande avslöja om du är fackligt ansluten eller ej. Arbetsgivaren får dock inte bryta mot föreningsrätten gentemot någon som är anställd, sådana avtal eller policies är därmed inte tillåtna. Vad gäller den negativa föreningsrätten har denna inte lika stark ställning som den positiva i Sverige, varför det fortfarande är oklart huruvida någon sanktion, till exempel skadestånd, kan utgå, då frågan inte ställts på sin spets i svensk domstol.

Jag hoppas du är nöjd med ditt svar, har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?