FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning29/01/2022

Narkotikabrott - Husrannsakan och straffvärde

Polisen beslagtog mina 6 marijuanaplantor samt ca. 10-15 gram skördad marijuana.

Jag är över 50 år och har aldrig haft med polisen att göra överhuvudtaget.

Beslaget skedde för ca 3 veckor sedan på min arbetsplats och polisen har inte meddelat mig på något sätt att det är dom som varit på plats.

Dock så vet jag att det är polisen som varit där via ögonvittnen.

F ö har jag inte för avsikt att neka till brottet.

1. Kan jag förvänta mig en husrannsakan i min bostad?

2. Straffvärde?

3. Ska jag ringa polisen själv eller avvakta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar

- Vilka förutsättningar som krävs för att en husrannsakan ska kunna vidtas och om din situation uppfyller kraven för en husrannsakan.

- Vad straffvärdet är för denna typ av brott.

- Hur du bör hantera situationen.

Eftersom frågan rör husrannsakan och narkotikabrott så kommer mitt svar att utgå från rättegångsbalken och narkotikastrafflagen.Allmänt om husrannsakan

En husrannsakan enligt 28:1 RB får företas om det kan antas att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa men det förutsätter enligt (28:3a RB) att skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse. Husrannsakan får bara användas i de syften som lagen säger. Detta kan vara för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller förverkande av utbyte av den brottsliga verksamheten (28:1 RB). Husrannsakan får även företas för att eftersöka den som ska gripas, anhållas eller häktas enligt 28:2 RB.


Vilken typ av husrannsakan kan vara aktuellt i ditt fall?

Det finns alltså två möjliga anledningar till att polisen kan företa en husrannsakan hos dig. Antingen för att söka efter föremål eller att söka efter dig. Om du skulle begäras anhållen eller häktad så skulle du troligen få reda på detta innan en husrannsakan begärs för att eftersöka dig. Den typen av husrannsakan som nog är relevant för ditt fall är den typen enligt 28:1 RB som avser eftersökande av föremål.


Kan en husrannsakan företas i ditt hem?

Det verkar som att det kan ha begåtts ett narkotikabrott enligt 1:1 NSL eftersom du framställer narkotika genom att odla plantorna, om jag förstår situationen rätt.

Du säger att narkotikan i detta fall ertappades på din arbetsplats. Det framgår dock inte huruvida det också framgick för polisen att narkotikan tillhörde dig eller att du haft befattning med narkotikan. Det är alltså oklart huruvida du är skäligen misstänkt för brottet.

Svaret på om en husrannsakan kan företas i din bostad beror på om du är skäligen misstänkt för brottet. Jag kommer därför att presentera ett svar för vardera av möjligheterna här då jag inte känner till om polisen har en skälig misstanke att du har begått brottet.


Om du är skäligen misstänkt

Eftersom polisen har påträffat narkotika så finns det anledning att anta att ett brott begåtts. Brottet är narkotikabrott. På detta brott kan fängelse följa eftersom straffskalan för narkotikabrott är fängelse upp till tre år enligt NSL 1:1. Husrannsakan har ett legitimt syfte om den avser eftersöka föremål som ska tas i beslag (28:1 RB). Cannabis, mobiltelefoner eller liknande föremål kan skäligen antas ha betydelse för utredningen av brott och får därför beslagtas enligt 27:1 RB. Eftersom föremålen får tas i beslag så är eftersökande av dessa föremål ett legitimt syfte med husrannsakan.

De objektiva kraven för en husrannsakan är alltså uppfyllda. Ett beslut om husrannsakan innebär dock men för dig, det är alltid traumatiskt att ha främlingar i sitt hem utan att man har bjudit in dem, husrannsakan får då bara företas om skälen till husrannsakan väger tyngre än dina men. Huruvida skälen för en husrannsakan väger tyngre än de men du kan uppleva beror på vilka skäl polisen kan ha. Har de någon indikation på att cannabisodlingen är en del i ett led för en distribution och att det finns skäl att tro att det finns fler personer inblandade i verksamheten så väger nog skälen för en husrannsakan tyngre än de men du kan tänkas uppleva eftersom det är av stort intresse att även lagföra de andra inblandade. Sen spelar det också stor roll om du bor ensam i din bostad, finns det risk att någon som inte är inblandad i brottet kan lida men, ett barn? Då talar detta mot en husrannsakan. Sammantaget, beaktandes omfattningen av narkotikan, samt det faktum att narkotikabrottet avsåg produktion av narkotika, som typiskt sett anses vara mer allvarligt än eget brukande eller innehav, är en husrannsakan inte utesluten.


Om du inte är skäligen misstänkt

Det kanske var så att polisen tog narkotikan i beslag men inte kan fastställa vem på arbetsplatsen som kan hållas ansvarig för narkotikabrott. Är detta fallet kan en husrannsakan ändå företas i ditt hem men förutsättningarna för detta är mindre. För att en husrannsakan ska kunna företas mot någon annan än den som är skäligen misstänkt förutsätts antingen att brottet begåtts i din bostad, vilket inte är fallet här, att den som misstänks för brottet har gripits i din bostad, vilket inte heller är fallet eller att det finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen skall anträffas föremål som kan tas i beslag, förvar eller förverkas eller att annan utredning om brottet kan vinnas (28:1 st 2 RB). Vad man menar med synnerlig anledning är att det ska föreligga en faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att anträffa ett visst föremål som kan tas i beslag eller förvar eller förverkas vid en husrannsakan i ditt hem. Exempel på en faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att anträffa ett sådan föremål skulle vara om någon kollega på arbetsplatsen berättat detta, om det vid ett tidigare beslag har framgått att någon har haft en SMS-konversation med dig avseende narkotika i ditt hem eller liknande. Av de omständigheterna du har gett hittills så framgår inte någon synnerlig anledning som skulle göra en husrannsakan hemma hos dig möjlig om du inte skäligen misstänkt för brottet.


Straffvärde

Den mest avgörande faktorn vid bedömning av straffvärde vid narkotikabrott är mängden och typen av narkotika, sedan spelar även omständigheter som om narkotikan är avsedd för eget bruk in i bedömningen. Eftersom mängden mäts i gram, vilket inte framgår, ger jag dig lite siffror så att du kan göra en egen uppskattning.

100 gram = 1 månads straffvärde

150 gram = 2 månaders straffvärde

250 gram = 3 månaders straffvärde

400 gram = 4 månaders straffvärde

600 gram = 5 månaders straffvärde

800 gram = 6 månaders straffvärde

1 kg = 7 månaders straffvärde

2 kg = 1 års straffvärde


Min rekommendation

Eftersom det flera variabler som har stor betydelse och som är okända, samt att utfallet av denna situation kan ha stor betydelse, råder jag dig att ta kontakt med någon av våra erfarna jurister här på Lawline. Du kan då få mer rättvisande råd för huruvida du bör kontakta polisen eller inte och vad det skulle kunna få för effekt i ditt enskilda fall.

Jag önskar dig lycka till med ditt ärende och hoppas jag skapat lite klarhet för dig.

Med vänlig hälsning,

Egil SellgrenRådgivare