När ska den misstänkte underrättas om husrannsakan?

2016-12-02 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
HejUndrar hur regelverket är gällande husrannsakan. Att vid beslut om husrannsakan, vad anser rätten att meddelande till den berörda är rimlig tid? För där är väl krav på att det skall informeras? Tar gärna emot länkar till lagstöd/författningar/riktlinjer för hur polisen skall bete sig.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om husrannsakan finns reglerat i Rättegångsbalken (RB) 28 Kap, se här.

Husrannsakan
I de fall det finns anledning att anta att ett brott har begåtts där fängelse kan bli aktuellt för den misstänkte, får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe, RB 28:1. Det finns två typer av husrannsakan. Reel husrannsakan, där man söker efter föremål och personell husrannsakan, där man letar efter en person.

Vid beslut om husrannsakan görs en intresseavvägning där husrannsakan endast får beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse, RB 28:3 a. Stagandet tar sikte på den så kallade proportionalitetsprincipen.

Allmänna principer vid tvångsåtgärder
Husrannsakan är en tvångsåtgärd och här finns utöver proportionalitetsprincipen två andra allmänna principer som ska beaktas.

Ändamålsprincipen: Denna princip innebär att de som har befogenhet att genomföra husrannsakan får endast göra detta för det ändamål för vilket tvångsmedlet beslutats och således inte för att exempelvis sätta en misstänkt person under press.

Behovsprincipen: Husrannsakan får bara ske när det föreligger ett påtagligt behov och det inte finns en mindre ingripande åtgärd som kan tillgodose behovet.

När ska den misstänkte underrättas om husrannsakan?
Som utgångspunkt ska beslut om husrannsakan fattas av förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten vilket framgår av RB 28:4 st. 1. Däremot kan polisen ibland fatta beslut om husrannsakan för att exempelvis söka efter en person som med stöd av lag ska omhändertas eller efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning ska omhänderta, se RB 28:4 st. 3 och Polislagen 20 §. För att polisen ska kunna göra en husrannsakan utan att invänta beslut krävs att det rör sig om ett brådskande fall, Polislagen 20 § st. 3 och RB 28:5.

Här saknar jag omständigheter kring hur husrannsakan gick till och varför. I de fall den misstänkte inte var hemma när husrannsakan genomfördes ska, ”så snart det kan ske utan men för utredningen, underrättas om den vidtagna åtgärden”, se RB 28:7 st. 2. Här saknas uppgifter kring hur lång tid det kan ta innan den misstänkte underrättas vilket tycks luta åt att det skiljer sig från varje enskilt fall. Det finns således krav på att man ska underrätta den misstänkte, men ingen bestämmelse som talar om vad som anses som rimlig tid. Skulle den misstänkte däremot vara hemma när polisen tänkt genomföra husrannsakan kan hen i vissa fall tillåtas närvara, RB 28:7 st. 3.

Övrigt
Anser man att husrannsakan inte har gått rätt till och att det föreligger ett eventuellt missbruk av polisens befogenheter kan förfarandet stå i strid med artikel 8 i Europakonventionen som numera är svensk lag, se här.

Enligt RB 28:9 ska det föras protokoll över husrannsakan där bland annat ändamålet med åtgärden ska anges. Som misstänkt har man rätt att på begäran erhålla bevis där det även ska finnas uppgifter om det brott misstanken avser, RB 28:9 st. 2. Här skulle man som misstänkt kunna begära bevis och få reda på vad man är misstänkt för (bevis är dock inte samma sak som protokoll).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1092)
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom
2020-11-20 Vad krävs för att polisen ska kunna använda tvångsmedel

Alla besvarade frågor (86516)