Tidsbegränsade anställningar: när kan en säsongsanställning övergå till en tillsvidareanställning?

2019-10-12 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag undrar när en säsongsanställning övergår till tillsvidareanställning enligt lag. Vilken paragraf ska man följa?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om anställningsskydd och arbetstagares rättigheter återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Att säsongsarbete, och andra tidsbegränsade anställningar regleras i lagen framgår av 5 § p.3 LAS.

Kort om säsongsarbete

Säsongsarbete är vanligen sådant arbete som på grund av naturens växlande årstider, bara utförs under vissa perioder, så som under sommaren, vintertid, eller som av andra liknade orsaker inte kan bedrivas - utföras av arbetstagare mer än bara under en viss tid av året, och inte hela året.

Oftast pågår en säsongsarbete, beroende på vilken bransch det är fråga om, inte mer än några månader. Det är vanligt förekommande med säsongsarbete inom bl.a. turistnäringen, skogsbruket, jordbruket; t.ex. bärplockning.

När övergår en säsongsanställning till en tillsvidareanställning, d.v.s. fast tjänst?

Om du har varit anställd som säsongsarbetare i sammanlagt två år, under en femårsperiod, så ska tjänsten automatiskt övergå till fast tjänst (5 a § första stycket p.1 LAS), eller om man haft andra visstidsanställningar, såsom vikariat, allmän visstidsanställning, följt på varandra (5 a § första stycket p.2 LAS).

Du kan med andra ord få fast anställning om du exempelvis har haft andra tidsbegränsade anställningar i totalt två år, under en femårsperiod, som t.ex. vikarie hos samma arbetsgivare. Huruvida en tidsbegränsad anställning, säsongsarbete i ditt fall, automatiskt ska övergå till tillsvidareanställning beror alltså på om förutsättningarna för fast anställning är uppfyllda.

Om du exempelvis har arbetat som säsongsarbetare under en viss period och inom sex månader (räknat från dagen då tjänsten som säsongsanställd avslutades), fått en ny tidsbegränsad anställning hos samma arbetsgivare, så räknas den tidsbegränsade anställningstiden in i kravet på att man ska varit anställd i två år, under en femårsperiod. Däremot får det inte ha gått längre än sex månader mellan anställningsformerna - då avbryts "tiden" en arbetstagare kan räkna in (5 a § andra stycket LAS).

Vid bedömningen om en tidsbegränsad anställning (säsongsarbete i ditt fall) automatiskt har övergått till en fast tjänst - görs det utifrån de tidsbegränsade anställningar som arbetstagaren kan ha haft i två år, under femårsperiod, och som får räknas ihop, även kallat "omvandling". Om förutsättningarna då är uppfyllda för en tillsvidareanställning, så ska din tidsbegränsade anställning automatiskt gått en till fast anställning. De tidsbegränsade anställningsformerna som en arbetstagare får räkna in är; allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete (5 § LAS)

Med "omvandlas" menas alltså att en arbetstagare som är anställd, kan räkna ihop tiden som man haft olika tidsbegränsade anställningar och tillgodoräkna sig tiden från dessa, och om villkoren då är uppfyllda, automatiskt ha fått en tillsvidareanställning.

Om kollektivavtal finns

Däremot ska inte anställningar som ingåtts med stöd av ett kollektivavtal som tillämpas på arbetsplatsen inte beaktas vid bedömningen om "omvandling" till fast tjänst ska ske (2 § tredje stycket LAS). Så beroende på om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal och vad den reglerar kan ha betydelse för vad som gäller för tidsbegränsade anställningsformer, som t.ex. säsongsarbete.

Sammanfattningsvis

Finns bestämmelserna om tidsbegränsat arbete - säsongsarbete bl.a. reglerade i ovannämnda paragrafer. Hur länge du måste ha arbetat för att din tjänst automatiskt ska övergå till tillsvidareanställning, beror dels på om din arbetsgivare tillämpar kollektivavtal som tillåter avsteg från lagens bestämmelser, dels om du i två år, under en femårsperiod, varit anställd hos arbetsgivaren och haft olika tidsbegränsade anställningar på följd. Men det får inte vara mer än sex månaders glapp mellan dessa.

Råd: jag skulle rekommendera dig att kontakta din arbetsgivare och fråga om vad som gäller för dig; om du har arbetat tillräckligt länge och automatiskt fått tillsvidareanställning, eller om du inte varit anställd och arbetat tillräckligt länge för att kraven ska kunna vara uppfyllda för fast anställning.

Eller om hen tillämpar kollektivavtal på arbetsplatsen, skulle jag råda dig kontakta facket för att få rådgivning om som gäller på din arbetsplats, och tidsbegränsade anställningar: säsongsarbete. Detta förutsatt att kollektivavtal tillämpas som får göra avsteg från bestämmelserna i lagen - annars gäller det som står i lagen.

Om kollektivavtal på arbetsplatsen tillämpas brukar vanligen framgå av anställningsavtalet. Om du är osäker, så borde du fråga arbetsgivaren.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll