När man kan ta del av en förundersökning?

2020-08-18 i Förundersökning
FRÅGA
Att ta del av en FUP, när åtal har väckts, innebär det, att man kan få ta del av den före en häktningsförhandling?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har fått ett besked om att du kan ta del av förundersökningen i ett ärende först när åtal väckts, och nu undrar du om det innebär att man kan få ta del av den innan en häktningsförhandling.

Om det är så att åtal inte har väckts i ett mål, kan handlingar, så som förundersökningsprotokoll och liknande, vara belagda med sekretess för att skydda den enskilde och förundersökningen. Det är en vanlig sekretess som tillämpas av domstolar och polismyndigheten innan åtal väckts, om det finns skäl att anta att offentliggörandet kan innebära men för utredningen eller den enskilda (18 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL)). Förundersökningssekretess kan även gälla för uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska intressen, exempelvis namn och personnummer under en förundersökning (35 kap. 1§ OSL).

Som huvudregel kan man alltså varken hos domstol eller hos polisen få del av en förundersökning innan åtal väckts. Domstolar lyfter oftast sekretessen då utredningen är klar, om det inte finns andra omständigheter i handlingen som skyddas av sekretess, ex. bilder, journaler eller liknande. Det innebär att om en häktningsförhandling ska hållas i ett ärende, där åtal ännu inte väckts, är det osannolikt att man kan få ut förundersökningsprotokollet. Om det är en domstol eller polisen som gett dig ett besked om att du först kan få ut förundersökningen när åtal väcks, skulle jag säga att det innebär att du inte heller kan få ut den innan en häktningsförhandling. Då råder som huvudregel fortfarande förundersökningssekretessen. Är du dock part i målet gäller andra regler om partsinsyn, och sekretessen gäller då oftast inte, men kan ändå gälla för förundersökningen och vissa uppgifter där om det är en pågående utredning.

Det är svårt för mig att mer specifikt ge ett svar på din fråga, så jag rekommenderar dig att du vänder dig till den myndighet där du begärt ut/kan begära ut förundersökningen, och frågar vad som avses med formuleringen. Du kan dock begära en sekretessprövning hos exempelvis domstol, vilket innebär att en jurist ser över handlingen och bedömer om delar av handlingen, eller hela, kan lämnas ut.

Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?