När man kan åberopa nya vittnen i tvistemål

Hej! Kan man i efterhand tillägga vittnen till ett tvistmål?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i Rättegångsbalken (RB). Svaret beror på vad du menar med "i efterhand". Till att börja med kommer jag därför redogöra för hur länge under processens gång man har möjlighet att åberopa vittnen. Därefter kommer jag redogöra för möjligheten till resning av en redan lagakraftvunnen dom.

När man ska åberopa vittnen i ett tvistemål

I ett tvistemål kan man åberopa vittnen fram till dess att domstolen beslutar om så kallad preklusion (42 kap 15-15a § RB). Det innebär att tingsrätten beslutar om en tidpunkt under processen då alla omständigheter och bevis, inklusive vittnen, ska vara åberopade. Efter denna tidpunkt får man endast i undantagsfall lägga till nya vittnen. Undantagen tar sikte på situationer då man inte kunnat åberopa till exempel ett vittne tidigare, eller då åberopandet av det nya vittnet inte innebär att rättegången inte i väsentlig mån fördröjs.

Resning

Om din fråga rör situationen att en dom redan har meddelats och inte längre går att överklaga, det vill säga att domen vunnit laga kraft, är huvudregeln enligt den så kallad orubblighetsprincipen att domen ska stå fast.

Det finns dock en möjlighet att begära så kallad resning om vissa förutsättningar är uppfyllda. Resning kan bland annat beviljas om det framkommit nya omständigheter eller bevis, till exempel vittnen, som inte tidigare har åberopats, om detta sannolikt innebär att målet får en annan utgång (58 kap 1 § p.3 RB). Vill man åberopa ett nytt vittne måste man också göra sannolikt att det inte var möjligt att lägga fram vittnet vid första rättegången eller ha en annan giltig ursäkt (58 kap 1 § 2 stycket RB). Resning beviljas dock mycket sällan.

Om man vill begära resning ska man, om den tidigare domen är meddelad av tingsrätten, lämna in en skriftlig resningsansökan till hovrätten (58 kap 4 § RB). Du kan om du vill använda dig av denna blankett.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo