När kan polisen göra husrannsakan?

2020-06-30 i Förundersökning
FRÅGA
Min man var ute på promenad i vårt närområde på kvällen vid 21-tiden när civilpoliser stoppar honom och säger att det används cannabis i området och frågar om det är han. Min man säger nej det är inte han men säger att han känt konstig röklukt från ett av hyreshusen han gick förbi. Min man har för övrigt mörk hud. De ber honom identifiera sig vilket han gör men han har inga id-handlingar på sig. De säger att de tror han använt droger och ber honom visa dem var han bor. Han visar och de tar hans nycklar, cigaretter och telefon ifrån honom. Helt plötsligt när jag sitter och äter i vardagsrummet efter min träning, vrids nyckeln om i låset och in stormar två civilklädda personer och börjar ropa, jag försöker fösa ut dem och säger att de inte får vara där, de visar någon digital polisbricka på telefonen och säger att de ska göra husrannsakan pga att de träffat på min man och de tror han tagit droger. Deras uppförande mot mig är kränkande och mycket otrevligt och anklagar mig för att ta droger och ha droger hemma osv. Då har jag ett minderårigt barn hemma dessutom. De påstår att de har rätt att göra husrannsakan vid misstanke om droganvändning och det är nog rätt. Min fråga är, har de verkligen rätt att ta min mans nycklar och använda dem för att öppna min dörr och storma in i mitt hem på det viset? Måste de inte ringa på? Låt mig poängtera att de inte hittade droger och de insåg till slut att de gjort ett misstag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över under vilka förutsättningar som polisen kan göra en husrannsakan. Nedan kommer jag att redogöra för reglerna för en husrannsakan och med detta förhoppningsvis ge dig svar på dina frågor.

Allmänt kring husrannsakan
Reglerna kring husrannsakan finns i 28 kap Rättegångsbalken (hädanefter förkortad RB).
Det finns två typer av husrannsakan; Reell husrannsakan och personell husrannsakan. En reell husrannsakan innebär att man söker efter föremål och personell husrannsakan att man söker efter en person. I ditt fall har det varit fråga om en reell husrannsakan, vilket regleras i 28 kap 1 § RB.

När får polisen göra en husrannsakan?
För att polisen ska få genomföra en husrannsakan krävs det att vissa förutsättningar (rekvisit) är uppfyllda.

Det finns anledning att anta att det begåtts brott på vilket fängelse kan följa
"Anledning att anta" är det beviskrav som uppställs och det ska sägas att detta är ett lågt ställt beviskrav. Med detta menas att det ska föreligga någon konkret omständighet som gör det möjligt att påbörja en utredning om en misstänkt brottslig gärning. Det krävs inte någon klar uppfattning om brottsrubricering (alltså vilket brott det är fråga om) eller en identifierad misstänkt, utan det som behövs är en konkret omständighet som med någon styrka talar för att en straffbelagd handling har begåtts.
"Att det begåtts brott på vilket fängelse kan följa" innebär att man kan dömas till fängelse för brottet.

En proportionalitetsbedömning ska göras
Enligt 28 kap 3 a § RB får en husrannsakan endast beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebar för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Proportionalitetsprincipen innebär att den som beslutar om ett tvångsmedel (då exempelvis husrannsakan) i varje enskilt fall ska pröva om arten, styrkan, räckvidden och varaktigheten av ingreppet står i rimlig proportion till det önskade målet. Här ska man även väga in risken för eventuell skada för tredje man.

Vem kan besluta om en husrannsakan?
Det är undersökningsledaren, åklagaren eller rätten som beslutar om husrannsakan enligt 28 kap 4 § RB, men vid fara i dröjsmål (alltså att man behöver göra det snabbt vid risk för att bevis annars kommer att förloras) kan även en polisman ta beslut om husrannsakan enligt 28 kap 5 § RB.

Hur ska en husrannsakan gå till?
Enligt 28 kap 6 § RB får det vid husrannsakan inte försakas olägenhet eller annan skada utöver vad som är oundgängligen nödvändigt.
Den som ska verkställa en husrannsakan har rätt att bereda sig tillträde till platsen för husrannsakan eller att öppna ett slutet förvaringsställe med våld, om det behövs. Utgångspunkten är dock att polisen i minsta möjliga utsträckning ska använda våld för att genomföra sina tjänsteåtgärder, både vad gäller våld mot egendom och våld mot person.

Här ska också tilläggas att det en förundersökning (vilket en husrannsakan ofta är ett led i) inte får innebära att någon i onödan utsätts för misstanke eller får vidkännas kostnad eller olägenhet. Att man använder våld kan väcka större uppmärksamhet och ska även av denna anledning undvikas i största möjliga mån.

Sammanfattning
Med tanke på att det är relativt lågt ställt beviskrav för att polisen ska kunna göra en husrannsakan kan det ha varit tillåtet i detta fall. Jag tycker dock att det eventuellt kan anmärkas på om det verkligen har varit en proportionerlig åtgärd.

Är det så att du känner att polisen har brustit i sitt arbete finns det möjlighet att göra en JO-anmälan till Justitieombudsmannen.
Länk finns här: https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (508)
2021-03-07 När får jag veta att jag blivit polisanmäld?
2021-02-28 Har jag rätt att bli underrättad när misstankarna om brott inte längre kvartår mot mig?
2021-02-21 Kan en anmälan om brott dras tillbaka?
2021-02-21 Måste polisen informera om husrannsakan innan den genomförs?

Alla besvarade frågor (89990)