När kan påföljd påkallas vid fel i vara?

2020-11-28 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag köpte en begagnad båt på annons på Blocket.I annonsen stod det bl.a. att RB-backslaget (RB) var nyrenoverat (Rb-backslag är en växellåda) Senare visade det sej att RB var helt slut. Jag lämnade det till **** Motor för en genomgång och som meddelade att det var helt utslitna drivkonor, kullager mm. Nu till min fråga: Kan jag begära ekonomisk kompensation av säljaren pga oriktiga uppgifter i annonsen. Alt stämma honom för "osant intygande". Vad säger lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga framgår det att det handlar om en båt du köpt som du uppfattar är behäftad med fel. En båt är att betrakta som lös egendom och med tanke på att du köpt båten på blocket utgår jag ifrån att du köpt den i egenskap av konsument av en säljare som handlat för privata ändamål. I detta hänseende är därför köplagen (1990:931) (KöpL) tillämplig.

Felbedömning

För att hävda fel i varan (båten) måste vissa kriterier vara uppfyllda. Huvudregeln är att varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, 17 § 1 st. KöpL. Med beaktande av att säljaren i annonsen uttryckte att denna "RB" var nyrenoverad köper du båten i tron om att den är i funktionellt skick. Därav avviker båtens skick från vad som följer av avtalet och man kan alltså konstatera att ett fel är för handen.

Undersökningsplikt

Som huvudregel är lagen utformad på så vis att man som köpare ska kunna lita på en säljare och inte bli straffad för att man litar på den andra parten. Dock ska man undersöka varan efterköpet, dock varierar denna undersökningsplikt beroende på vad det är för typ av föremål köpet handlar om. I ditt fall har säljaren i annonsen förklarat att RB:n är nyrenoverad vilket måste likställas med att den ska fungera utan anmärkningar. Med denna bild säljaren målat upp bromsas din undersökningsplikt i det hänseendet avseende RB:n, alltså bortfaller din undersökningsplikt. Lagen säger att en köpare inte såsom fel får åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet, 20 § 1 st. KöpL. Med tanke på att undersökningsplikten faller bort varken kan du eller förväntas du ha känt till felet vid tiden för köpet.

Du har dessutom undersökt båten efter avlämnandet (31 § 1 st. KöpL) och om du inte redan gjort det, måste du reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet, 32 § 1 st. KöpL.

Vem bär ansvaret för fel?

Om båten är felaktig eller inte ska bedömas med hänsyn till båtens beskaffenhet när den byter hand mellan säljaren och dig. Trots att felet på båten visade sig först i efterhand i ditt fall är det ändå säljaren som svarar för fel som förelåg vid köpet, 21 § 1 st. KöpL.

Påföljd

Påföljderna för fel i vara stadgas i 30 § KöpL, den så kallade påföljdskatalogen. Här kan avhjälpande, omleverans, prisavdrag, skadestånd samt hävning komma ifråga.

I din fråga undrar du om du kan kräva ekonomisk kompensation av säljaren. Svaret är både ja och nej. Du har som köpare alltid rätt att kräva av säljaren att han avhjälper felet. Med andra ord att båten repareras och utrustas med en funktionell RB, 34 § 1 st. KöpL. Skulle säljaren inte svara på din förfrågan och på så vis inte fullgöra sin skyldighet att avhjälpa problemet har du rätt till ersättning av denne för försvarliga kostnader för att själv avhjälpa felet, 34 § 3 st. KöpL.

Angående att stämma säljaren för osant intygande

Jag hade rekommenderat dig att använda det civilrättsliga tillvägagångssättet i ditt fall och hävda felet på båten i enlighet med de köprättsliga reglerna. Det är lägre beviskrav än om du skulle stämma honom för att ha utfört en påstådd brottslig gärning, vilket han inte med säkerhet begått i detta fall.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du hjärtligt välkommen att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91361)