När kan myndigheter tillämpa bestämmelserna om nödvändigt utlämnande av uppgifter?

2021-03-07 i Sekretess
FRÅGA
Enligt 10 kap 2 § kan ett skäl för undantag av sekretess vara att fullfölja den egna verksamheten.Vad betyder egentligen det här? Finns det några konkreta exempel?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta i vilka situationer de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen är tillämpliga. Jag kommer därför att kort gå igenom bestämmelsen och därefter ge några exempel på hur den kan tillämpas i praktiken.

Sekretessbrytande bestämmelser

Som regel gäller att myndigheter inte får lämna ut sekretessbelagda uppgifter till enskilda eller till andra myndigheter (8 kap. 1 § offentlighetes- och sekretesslagen). Det finns, emellertid, ett antal sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess i offentlighets- och sekretesslagens tionde kapitel, däribland bestämmelsen om nödvändigt utlämnande i kapitlets andra paragraf.

Nödvändigt utlämnande

Den aktuella bestämmelsen ger myndigheter en möjlighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, till såväl enskilda som till andra myndigheter, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Tanken är således att eventuella bestämmelser om sekretess inte ska hindra myndigheter från att utföra sina arbetsuppgifter. Bestämmelsen ska emellertid tillämpas restriktivt då en alltför frekvent tillämpning skulle leda till att sekretessregleringen försvagas och, i viss mån, tappar sitt syfte. Det måste därför vara absolut nödvändigt för en myndighet att, i ett visst ärende, kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt för att det ska vara tillåtet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter.

Observera också att det är den utlämnande myndighetens verksamhet som ska nödvändiggöra ett utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. En myndighet ska således inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter till en annan myndighet för att denna ska kunna fullgöra sin verksamhet. För att något sådant ska bli aktuellt får lagstöd istället sökas i, exempelvis, 10 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen.

Exempel på tillämpning

Praktiska exempel på situationer då bestämmelsen skulle kunna tillämpas är då en myndighet behöver lämna uppgifter för att en annan myndighet ska kunna lämna ett remissyttrande. Ett remissyttrande i detta sammanhang avser ett underlag som en myndighet begär in för att kunna utreda ett ärende.

Ett annat exempel då bestämmelsen kan tillämpas är då socialtjänsten behöver lämna ut uppgifter till ett familjehem för att detta, på bästa sätt, ska kunna ta om hand omhändertagna barn (JO 1986/87 s. 193). I sådana situationer kan det vara behövligt att lämna ut uppgifter om barnens tidigare förhållanden. Utlämnandet av sekretessbelagda uppgifter (i detta fall enligt 26 kap. offentlighets- och sekretesslagen) kan då vara nödvändigt för att socialtjänsten ska kunna fullgöra sin verksamhet.

Den kan även, i vissa fall, användas då uppgifter behöver lämnas ut för att utreda ett misstänkt brott riktat mot en myndighets verksamhet. Ett exempel kan, exempelvis, vara då en socialnämnd misstänker att det förekommer socialbidragsbedrägeri gentemot nämnden. I sådana situationer kan socialnämnden göra en polisanmälan och därigenom lämna ut uppgifter om den misstänkte bedragaren till polismyndigheten, detta trots att denne omfattas av sekretessbestämmelserna i 26 kapitlet offentlighets- och sekretesslagen (JO 1993/94 s. 461). Observera dock att bestämmelsen endast är tillämplig i situationer när brottet som anmäls bara kan antas leda till påföljden böter. När en myndighet misstänker ett brott som kan leda till påföljden fängelse (och myndigheten kan anta att påföljden i det aktuella fallet kommer att bli någon annan än böter) kan de, som regel, lämna ut uppgifter till en utredande myndighet med lagstöd i 10 kap. 24 § offentlighets- och sekretesslagen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Den aktuella bestämmelsen är ganska krånglig och i det fall något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma med en ny fråga.

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?