När kan man behöva betala motpartens rättegångskostnader trots att man vinner målet?

FRÅGA
HejHar en fråga gällande rättegångskostnader. Vi ligger i en tvist med en motpart som framlagt ett krav på att vi ska stå för rättegångskostnader med hänvisning till nedan paragraf.I rättegångsbalken kap 18 paragraf 3 anges följande:" att medvetet framställa ett ogrundat påstående och parten dessutom insett eller bort inse att påståendet saknade fog eller på annat sätt genom vårdslöshet eller försummelse vållat kostnad för motparten. Detta gäller huruvida man kan bli ålagd att betala den andre partens rättegångskostnader oavsett om man förlorar eller ej. Anledningen till min fråga är för att motparten åberopar detta i ett tvistemål som vi ligger i. Jag vill förstå vad som menas med detta och vad det är för typ av påståenden som gör att man kan behöva betala den andres rättegångskostnader även om man vinner. Det som sagts i vårt fall anser jag inte behöver nämnas utan min önskan är att förstå när denna situationen kan uppkomma.Tack
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver i din fråga att motparten har hänvisat till 18 kap. 3 § rättegångsbalken. I din fråga har du dock citerat en del av 18 kap. 6 § rättegångsbalken, varför jag utgår ifrån att du syftade på den lagregeln.

18 kap. 6 § rättegångsbalken har följande lydelse:

"Har part genom att utebliva från rätten eller ej iakttaga föreläggande, som rätten meddelat, eller genom påstående eller invändning, som han insett eller bort inse sakna fog, eller annorledes genom vårdslöshet eller försummelse föranlett uppskov i målet eller eljest vållat kostnad för motparten, vare han skyldig att ersätta sådan kostnad, huru rättegångskostnaden i övrigt än skall bäras."

Huvudregeln i tvistemål är att tappande part (dvs förloraren) ersätter motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). 18 kap. 6 § rättegångsbalken talar dock om för oss att om en part, till följd av försumlig processföring, orsakar motparten kostnader, ska parten ersätta motparten för denna kostnad.

Nedan följer två exempel på när 18 kap. 6 § rättegångsbalken blir tillämplig:

-Ena parten kommer med nya omständigheter eller bevis vid huvudförhandlingen, vilket medför att huvudförhandlingen sätts ut till ny dag (dvs fördröjning av målet) och motparten måste också lägga pengar på att försöka skaffa fram motbevisning.

-Ett annat exempel är om svaranden framför en massa bestridanden på olika grunder, varav hälften av grunderna är relevanta och hälften är så pass absurda att man själv vet om att de aldrig kommer godtas av rätten. Svaranden lyckas dock vinna målet på de grunder som är relevanta, men samtidigt har svaranden också belastat rättegången med onödiga grunder som medfört rättegångskostnader för motparten.

Vänligen,

Oscar Stenmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98481)