När kan jag åberopa fel vid köp av begagnad elcykel?

2020-07-28 i Köplagen
FRÅGA
HejJag köpte en ELCYCKELN från en annons på facebook efter några månader började krångla När jag mailade till företaget som är anträffbar bara via Mail, de svarade att bara det första ägaren som har rätt till att klagaVad ska jag vända mig till?Får jag lov och lämna cyckel tillbaka till föredra ägaren?Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar utgå från att du köpt cykeln begagnad av en privatperson och inte av ett företag. Eftersom köpet gäller mellan dig och en annan privatperson, samt att cykeln är lös egendom så är köplagen tillämplig (1 § köplagen).

Mitt svar kommer delas in i olika delar. Jag kommer först förklara vem du ska vända dig till, samt vad som gäller vid fel i begagnade varor och vem som juridiskt sett kan vara ansvarig för felet. Till sist kommer jag ge dig avslutande råd.

Säljaren är ansvarig

Du säger att du vill lämna tillbaka cykeln, vilket jag tolkar som att du vill häva köpet. Eftersom du köpt cykeln av en privatperson så är det privatpersonen som sålt cykeln till dig som du kan vända dig till. Detta beror på att du ingått ett köpeavtal med personen som sålt cykeln till dig. Vid fel i vara så ska du vända dig till din avtalspart, vilket är personen som sålde cykeln till dig. Det stämmer som företaget säger, att företaget inte är ansvarigt att hjälpa dig.

Köp och fel i begagnade varor

När begagnade varor säljs brukar utgångspunkten vara att varan säljs i befintligt skick. Att varan säljs i befintligt skick innebär att säljarens ansvar begränsas genom att varan säljs med brister, slitage och dylikt.

Det finns dock tre situationer där varan kan anses som felaktig trots att den sålts i befintligt skick (se 19 § köplagen). De tre situationerna är:

1. att varan inte överensstämmer med de uppgifter som lämnats innan köpet och uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet,

2. att säljaren inte har upplyst köparen om väsentligt förhållande angående varans egenskaper som säljaren måste antas ha känt till och som säljaren borde blivit upplyst om,

3. att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till exempel varans pris.


Undersökning av varan före köpet

Det finns situationer då du inte kan åberopa fel i varan. Du som köpare kan inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet av cykeln (20 § 1 st köplagen).

Vid köp av begagnade varor som sålts i befintligt skick har du som köpare ingen undersökningsplikt. Men om du har undersökt cykeln före köpet eller underlåtit att undersöka varan trots att säljaren uppmanat dig att undersöka varan, kan du inte åberopa fel som du borde märkt vid en undersökning. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 st köplagen).

Feltidpunkten

Är det inte ett fel som kunde ha märkts innan köpet genomfördes, så spelar tidpunkten då felet kan anses ha uppstått en roll. Fanns felet när cykeln fanns i säljarens besittning, det vill säga när säljaren hade cykeln under sin kontroll innan hen sålde den, så är det säljaren som är ansvarig för felet. Det gäller även om felet visar sig i efterhand (21 § köplagen). De fel som köparen kan åberopa är dock endast de tidigare nämndes och som räknas upp i 19 § köplagen.

Risken för cykeln övergick dock till dig som köpare när du hämtade och betalade den (6, 13 §§ köplagen). Det innebär att alla fel som uppstått efter att du hämtade varan ansvarar du som köpare själv för.

Avslutande råd

För att häva köpet av cykeln ska du vända dig till den person som sålt cykeln till dig. Av din beskrivning framgår inte vilket fel det är på cykeln, jag kan därför inte bedöma om felet på cykeln kan ligga till grund för hävning av köpet. Men jag kan berätta vilka faktorer som spelar in för att du ska ha möjlighet att häva köpet.

Den första faktorn som spelar roll för om du ska kunna häva köpet är att felet på din cykel passar in på en av de tre "fel-situationer" som beskrivits ovan. Det vill säga att cykeln inte överensstämmer med uppgifterna som lämnats innan köpet, om säljaren underlåtit att upplysa om ett väsentligt förhållande om cykeln eller om cykeln är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med hänsyn till priset.

Det krävs också att du inte varit medveten om felet vid köpet. Om du gjort en undersökning av cykeln innan köpet och borde kunnat upptäcka felet då, kan du inte åberopa felet mot köparen. Dessutom krävs det att felet fanns på cykeln redan innan cykeln såldes till dig eller att felet varit dolt och visat sig först senare.

Har felet orsakats efter att du köpte cykeln kan du inte häva köpet.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1312)
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?
2021-02-14 Vem har bevisbördan gällande fel i vara?
2021-02-11 Säljarens utfästelse och befintligt skick

Alla besvarade frågor (89563)