När kan en ordningsvakt använda våld?

FRÅGA
Om någon hotar en vakt. Får vakten brottar ner personen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när en ordningsvakt har rätt att använda våld, då specifikt om de kan göra detta då de blir utsatta för hot. Nedan kommer jag att redogöra för några situationer där ordningsvakten skulle kunna ha rätt att använda våld.

När kan ordningsvakter använda våld?
Ordningsvakter har i vissa fall rätt att använda våld. För att de ska kunna göra detta krävs det att det finns stöd i lag (exempelvis polislagen).

En ordningsvakt ska i sitt arbete inte använda strängare medel än vad förhållandena kräver när denne verkställer en åtgärd, utan de ska i första hand istället försöka ge upplysningar eller uppmaningar. Alltså, en ordningsvakt ska alltid försöka lösa uppgiften med minsta möjliga användande av våld eller tvång (se 8 § i lagen om ordningsvakter).

Det ska tilläggas att ordningsvakter har befogenheter att göra vissa ingripanden, som exempelvis att använda handfängsel och att avvisa, avlägsna eller omhänderta den som stör den allmänna ordningen (se 10a § och 13 § i Polislagen).

Rätt till nödvärn
I detta fall skulle även nödvärn kunna bli aktuellt. Nödvärn regleras i 24 kap 1 § BrB och kan beskrivas som ett självförsvar som typiskt sett blir aktuellt när någon utsätts för ett brottsligt angrepp. I dessa fall kan man använda våld för att försvara sig, utan att bli straffad för det, trots det våld man använt egentligen skulle kunna vara ett brott (exempelvis misshandel).

För att man ska ha rätt till nödvärn får man för det första inte använda mer våld än vad som behövs i den aktuella situationen. Gör man det kan följden bli att man har gjort sig skyldig till ett brott.
För det andra finns det vissa situationer då nödvärnsrätt anses föreligga, bland annat då det är fråga om ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person. Alltså man har rätt att försvara sig om någon precis ska eller håller på att angripa en. Har personen gått därifrån, eller finns det inget hot kvar har man inte längre rätt till nödvärn.

Envarsingripande
Ett envarsingripande regleras i 24 kap 7 § i Rättegångsbalken och innebär en rätt för var och en att frihetsberöva någon som nyss har begått ett brott eller är efterlyst. Det ska vara då vara fråga om ett brott på vilket fängelse kan följa och personen ska ha påträffats på bar gärning eller flyende fot.
Då man gör ett envarsingripande har man viss rätt att använda våld (se 29 § som hänvisar till10 § i Polislagen) men det ska bara användas om det verkligen behövs. I första hand ska man använda sig av andra medel.

Om vakten som du beskriver har blivit utsatt för hot, skulle det kunna vara fråga om ett olaga hot (4 kap 5 § Brottsbalken), för vilket man skulle kunna göra ett envarsingripande.

Sammanfattning
Då jag inte har några specifika omständigheter i den situation som du beskriver blir det svårt att ge ett entydigt svar på din fråga. Det kan helt enkelt bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan handla om att ordningsvakten handlade utifrån de befogenheter denne har och därmed har viss rätt att använda våld, att det var fråga om en nödvärnssituation eller ett envarsingripande.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (74)
2021-04-10 Krav på att bära batong som väktare eller ordningsvakt?
2021-03-31 Ett senario om en vakt
2021-03-30 Ordningsvakt och ADD - kvalifikationskravet för att bli ordningsvakt
2021-03-17 Nödvärn mot ordningsvakt

Alla besvarade frågor (91308)