När kan en köpare åberopa fel vid hästköp?

2019-07-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej min sambo sålde för en tid sen en häst, som tydligen hade en gammal skada. Detta var dock inget hon hade kännedom om. Men nu har köparen lämnat en stämningsansökan till henne. Hur ligger det till? Är det inte köparens ansvar att besikta hästen vid köp?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din sambo sålt hästen i egendom av privatperson och därför blir köplagen (KöpL) gällande om inte din sambo och köparen har avtalat om annat. Häst är nämligen i lag definierat som lös egendom. Mitt svar kommer således utgå från köplagen. I mitt svar kommer jag ibland benämna hästen som varan då det är det språkbruk som används i lagtexten.

När är det fel på en häst i lagens mening?
Enligt köplagen ska hästen i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens om vad som följer av avtalet. Hästen ska också vara ägnad för det ändamål som hästar i allmänhet används om inget annat har avtalats, det vill säga vara ägnad till ridning alternativt körning (17 § KöpL).Om hästen inte gör det är den att anse som felaktig. Fel föreligger även om hästen inte stämmer överens med sådana uppgifter om hästens egenskaper eller användning som säljaren lämnat vid marknadsföringen av hästen eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köparens val att köpa hästen. En häst som är skadad måste anses vara fel i vara om det inte är något som säljaren sagt vid försäljningen. Om säljaren har marknadsfört hästen som frisk och utan skador är även det att anse som fel i vara om det visar sig att det inte stämmer (18 § KöpL).

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § KöpL).Risken för hästen gick över på köparen när han eller hon hämtade hästen alternativt när ni lämnade av den. I din fråga uppger du att det rör sig om en gammal skada och det är således ett fel som förelåg redan innan risken gick över även om skadan visade sig först senare och det är därför säljarens ansvar.

Det är alltså fel på varan och felet förelåg innan risken gick över till köparen, därför svarar säljaren för detta fel. Frågan vi går över till nu är om köparen verkligen har rätt att åberopa hästens skada.

När kan köparen inte åberopa ett fel på hästen?
Köparen får inte åberopa fel som han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Du uppger i frågan att det rör sig om en gammal skada men eftersom din sambo som är den förra ägaren inte var medveten om att hästen hade en skada kan inte heller köparen antas ha känt till skadan vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han eller hon borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL).Köparen har alltså en undersökningsplikt. Är skadan en sådan skada att köparen borde ha märkt den när han eller hon undersökte hästen eller om din sambo uppmanade att köparen skulle undersöka hästen men köparen inte tyckte det behövdes kan köparen alltså inte åberopa skadan. Det är svårt för mig att enbart på uppgifterna i frågan göra en bedömning om huruvida köparen borde ha märkt skadan vid undersökning av hästen. Dock är det nästintill sedvänja att köparen låter en veterinär besiktiga en häst innan köp, i vart fall om hästen är en tävlingshäst eller säljs till en hög prissumma.

Köparen måste reklamera felet till säljaren inom skälig tid från det att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet och senast inom 2 år från att varan mottogs för att få åberopa felet (32 § KöpL).Köparen måste alltså ha meddelat din sambo att det var fel på hästen inom skälig tid från att felet upptäcktes. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall. Troligen har köparen upptäckt felet vid ridning eller hantering av hästen och därefter låtit veterinär undersöka hästen för att säkerställa vad som var felet för att sedan kontakta din sambo.

Vad kommer hända nu efter att vi delgivits stämningsansökan?
Nu när ni fått stämningsansökan ska ni svara på vad köparen har yrkat, det vill säga om ni bestrider eller godtar köparens yrkanden. Det verkar som om din sambo eventuellt vill bestrida att felet förelåg när hon ägde hästen, att köparen brustit i undersökningsplikten eller att köparen på annat vis inte har rätt till det köparen yrkar.

Du har inte angivit vad köparen yrkar i stämningsansökan men det finns flera möjliga påföljder om det föreligger fel i vara och köparen har rätt att åberopa detta. Är varan felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL).Omleverans brukar inte vara aktuellt vid hästköp då hästar är att se som en unik vara som inte kan ersättas av att en annan häst levereras, därför går jag inte in närmare på det. Avhjälpande innebär att säljaren rättar till felet (34 § KöpL).I din sambos fall skulle det kunna innebära att hon får stå för veterinärkostnader för att få bukt på hästens skada. Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet istället för att göra prisavdrag, hävning och skadestånd. Detta gäller dock enbart om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren (36 § KöpL). Om avhjälpande inte kommer i fråga får köparen kräva prisavdrag (37 § KöpL).Detta skulle kunna vara fallet om skadan inte går att läka. Prisavdraget blir då bestämt till mellanskillnaden mellan hästen i avtalsenligt skick och i skadat skick (38 § KöpL).Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).

Mitt råd är att ni kontaktar köparen och försöker komma överens utanför domstol. Om detta inte är möjligt kommer ni så småningom bli kallade till tingsrätten för ett sammanträde med en domare, vilket kallas för muntlig förhandling. Läs mer här om muntlig förberedelse. Många tvister klaras upp under den muntliga förhandlingen men om så inte är möjligt går saken till huvudförhandling.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll