När har polisen befogenhet att kvarhålla samt kroppsvisitera personer?

2016-11-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag går mot pendeln när två civilpoliser ber mig stanna och prata med dom, dom ställer massa allmäna frågor om droger; om jag har brukat narkotika förut, vad de skulle hitta på mig om de visiterade mig, etc etc. Det finns ingen rimlig misstanke mot mig då jag är helt slumpmässigt vald. Har de nån befogenhet att hålla mig kvar med dom bara för att bli utfrågad eller visiterad utan att gripa mig?
SVAR

Hej Elias och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Som vi förstår dig så vill du veta när polisen har rätt att kvarhålla dig samt kroppsvisitera dig.

För att en polis ska få ingripa måste det finnas lagstöd för ingripandet och ingripandet måste ske på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Tvång får endast användas i den form och utsträckning som är nödvändig för att resultatet ska uppnås, detta enligt 8 § polislagen, se här. Alltså ska minsta möjliga tvång och våld användas.

Om det finns skäl att gripa någon får polisen vid brådskande skäl göra det, exempelvis om det finns risk att en person som är misstänkt för att brott kommer att fly, 24 kap 7 § rättegångsbalken, se här.

Eftersom du nämnde narkotika i din fråga kan det vara värt att nämna att polisen får omhänderta personer som är så pass berusade att de inte kan ta hand om sig själva eller utgör en fara för sig själv eller för andra, 1 § lag om omhändertagande av berusade personer, se här.

Beroende på din ålder så finns det lite regler som kan vara bra att ha koll på. Om en person som kan antas vara under 18 anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär en överhängande och allvarlig risk för dennes hälsa får polisen omhänderta personen och så snabbt som möjligt överlämna personen till dennes föräldrar eller vårdnadshavare, 12 § polislagen, se här.

Om en person stör den allmänna ordningen eller utgör en fara för den allmänna ordningen får polisen avvisa eller avlägsna personen från området, samt om en person är på väg att göra en olaglig handling, ex. starta en bil i berusat tillstånd, 13 § polislagen, se här. För att ingripande skall få ske med anledning av fara för ordningsstörning krävs att faran är konkret och att den uppkommit genom den berörda personens eget uppträdande. En förmodad fara för att ordningen kan komma att störas utgör alltså inte skäl för ett ingripande. Sålunda kan t.ex. en persons blotta närvaro på en plats inte utgöra tillräckligt skäl för ett ingripande, även om han är känd för att vara en bråkmakare.

Är du vittne på en plats där det har begåtts ett brott är du skyldig att följa med på förhör om en polis begär det, 23 kap 8 § rättegångsbalken, se här.

Som vi förstår det har du bara gått på pendeln utan att störa ordningen, begått något brott, varit vittne till något brott, varit mycket berusad eller är under 18 år och därmed har polisen ingen rätt att kvarhålla dig.

Kroppsvisitation

Kroppsvisitation enligt 28 kap 11 § rättegångsbalken, se här. En kroppsvisitation är en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som personen bär med sig.

Kroppsvisitation får göras när det finns anledning att anta att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts. Personen som visiteras ska vara skäligen misstänkt för brottet. Syftet med visitationen ska vara att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller som kan vara av annan betydelse för utredningen.

En person som inte är skäligen misstänkt, får kroppsvisiteras endast om det finns synnerlig anledning att anta att det genom kroppsvisitationen kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller förvar eller som kan vara av annan betydelse för utredningen.

Om det är så att en polis har gripit, omhändertagit eller avlägsnat dig, får en kroppsvisitation ske i den utsträckning det är nödvändigt utifrån säkerhetsskäl, för att se om du ex. bär vapen, eller för att fastställa din identitet, 19 § polislagen, se här.

Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan påföljas får en kroppsvisitation göras på den som är skäligen misstänkt, 28 kap 11 § rättegångsbalken, se här. Narkotikabrott kan ge fängelse i högst tre år, 1 § narkotikastrafflagen, se här.

“Att en person beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt med polisen kan inte i sig anses ge grund för misstanke om brott, än mindre för misstanke om ett konkret brott av ett visst slag. Inte heller kan passivitet från den misstänktes sida tillmätas någon betydelse vid bedömningen av brottsmisstanken. Eftersom en misstänkt aldrig är skyldig att tillhandahålla uppgifter eller material som kan användas som bevisning mot honom själv kan man inte heller dra några slutsatser av det förhållandet att han vägrar att frivilligt medverka i utredningen” (Gunnel Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 39 och 605).

Justitieombudsmannen har uttalat sig på följande sätt:

“Om en polisman anser att en person uppvisar symtom som är typiska för narkotikabruk kan det vara tillräckligt för att personen i fråga ska anses vara skäligen misstänkt för narkotikabrott. Det kan då också finnas skäl såväl för ett beslut om kroppsbesiktning i form av blod- eller urinprovtagning som för ett beslut om kroppsvisitation i syfte att söka efter rester av den narkotika som personen misstänks ha brukat. - Det förhållandet att en person uppvisar vanliga tecken på narkotikapåverkan, t.ex. ofrivilliga ryckningar i ögonen (nystagmus), utgör också ofta en viktig del i den helhetsbedömning som görs för att avgöra om en person är skäligen misstänkt för att ha brukat narkotika.”

Sammanfattningsvis får alltså en polis inte kvarhålla dig utan att de har skäl att misstänka att du har begått ett brott, du stör ordningen, du är ett vittne eller om du är mycket berusad. De får vidare endast kroppsvisitera dig om de misstänker att du begått ett brott där fängelse ingår i straffskalan och det finns anledning att anta att de kommer hitta föremål på dig som kan behöva tas i beslag som ex. vapen, narkotika eller liknande “bevisföremål”.

Vi hoppas att svaret var till hjälp!


Det här svaret är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

JR Umeå
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1079)
2020-10-26 Preskriptionstid vid förundersökning
2020-10-25 Kan ett mål tas upp på nytt om det tillkommer nya omständigheter efter domen vunnit laga kraft?
2020-10-24 När vinner en dom laga kraft
2020-10-23 Polis möjlighet att utföra kroppsvisitation/besiktning

Alla besvarade frågor (85411)