När har man rätt till nödvärn?

FRÅGA
Om jag skulle slå en kille medvetslös som har hotat om att slå ner mig och jag är 15 år är det misshandel då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man är 15 år är man straffmyndig, vilket innebär att man kan bli dömd för brott. Dock är det så att från det att man fyller 15 år till dess att man fyller 21 får man ett lindrigare straff än vuxna.

Den situationen du beskriver skulle kunna vara fråga om misshandel, vilket finns reglerat i 3 kap 5 § i Brottsbalken (hädanefter förkortad BrB). I fallet då det är en allvarlig misshandel skulle detta kunna ses som en grov misshandel, vilket regleras i 3 kap 6 § BrB.

Det finns dock situationer där man kan begå en brottslig gärning men ändå inte bli straffad för detta. Ett exempel som kan bli aktuellt i den situation som du beskriver är nödvärnsrätten, som jag kommer redogöra för nedan.

Rätt till nödvärn
Nödvärn regleras i 24 kap 1 § BrB och kan beskrivas som ett fysiskt självförsvar och blir typiskt sett aktuellt då någon utsätts för ett angrepp. Nödvärnshandlingen är då en handling som man använder för att avvärja detta angrepp. Alltså, om man blir attackerad av en person med våld kan man använda våld tillbaka och inte bli straffad för det, trots att det våld man använt egentligen skulle kunna vara brottsligt (exempelvis en misshandel).

Det finns dock gränser för när man har rätt till nödvärn.

För det första får inte en nödvärnshandling (alltså det våld man använder för att försvara sig) med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt vara uppenbart oförsvarligt. Detta innebär, väldigt förenklat, att man inte får använda mer våld än vad som behövs i situationen. Har man gjort det kan man bli straffad för brott, exempelvis misshandel.

För det andra finns det vissa situationer då nödvärnsrätt anses föreligga. Det handlar om fyra olika situationer, varav en av dessa är den som borde bli aktuell i ditt fall (de övriga tre kommer jag inte att gå närmare in på här, men de finns angivna i 24 kap 1 § BrB). Den situation som kan bli aktuell i ditt fall är att det är fråga om ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person. Alltså, man har rätt att försvara sig om någon precis ska attackera en med våld, eller faktiskt håller på att slå en. Man har inte rätt till nödvärn om personen har slutat och gått därifrån eller att det i övrigt inte föreligger något hot om angrepp längre. För att man ska ha rätt till nödvärn ska det vara fråga om ett brottsligt angrepp.

Nödvärnsexcess
Det ska även nämnas att det finns något som kallas för nödvärnsexcess, vilket regleras i 24 kap 7 § BrB. Nödvärnsexcess innebär att även om man har använt för mycket våld i en nödvärnssituation (alltså att våldet har varit uppenbart oförsvarligt) kan man gå fri från straff om omständigheterna har varit sådana att man svårligen kunnat besinna sig. Man tittar här på den angripne och dennes förmåga att kunna handla efter vad som är tillåtet inom nödvärnsrätten. Detta kan exempelvis handla om att det inte har funnits tid för eftertanke eller att den angripne varit så pass rädd eller panikslagen att man inte kunnat kontrollera sitt handlande.

I ditt fall
Det som kan sägas i den situation du beskriver är att för det fall att hotet blir förverkligat och du faktiskt blir utsatt för våld kan du ha rätt till nödvärn. Detta förutsätter dock att det är fråga om ett påbörjat eller överhängande hot om brottsligt angrepp. Du kan alltså inte slå ner personen för att denne tidigare hotat dig, då kommer det att ses som en misshandel vilket du kan bli straffad för i och med att du är straffmyndig.

Det jag skulle rekommendera dig att göra är att du tar kontakt med polisen och anmäler det hot du har blivit utsatt för. För att anmäla brott kan du ringa 114 14 eller besöka din närmaste polisstation.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97478)