När har man rätt till en försvarsadvokat?

FRÅGA
Min son står åtalad o ska till tingsrätten i oktober. I december 2018 köpte han hasch av en som stod under bevakning. Denna någon o hans flickvän är inkallade samma datum men har tilldelats varsin advokat. Min son har inte någon advokat..... Jag förstår inte varför. Finns det någon enkel förklaring? Samtliga är rubricerade som "ringa narkotikabrott".
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga gäller rätten till offentlig försvarare (försvarsadvokat) vilket regleras i rättegångsbalken (RB).Mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet.

När har en misstänkt rätt till offentlig försvarare?
Är den misstänkte anhållen eller häktad ska en offentlig försvarare förordnas för henne/honom om den misstänkte begär det. Offentlig försvarare ska också förordnas på begäran av den misstänkte om denne är misstänkt för ett brott, för vilket inte stadgat ett lindrigare straff än fängelse i sexmånader (21 kap. 3 a § RB).Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflagen).

En misstänkt kan även förordnas en offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, t.ex. att det är väldigt komplicerad bevisning. En misstänkt kan även förordnas en offentlig försvarare om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom. En offentlig försvarare ska förordnas om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Personliga förhållanden kan t.ex. vara hög ålder, psykisk eller fysisk sjukdom.

Det framgår inte av din fråga men jag utgår från att din son varken är anhållen eller häktad. Han har därför inte rätt till offentlig försvarare på den grunden. Eftersom det brott han misstänks för inte har en straffskala på fängelse i sex månader eller mer, har han inte heller rätt till offentlig försvarare på den grunden. Det har inte framgått av informationen i din fråga att din son skulle kunna ha rätt till offentlig försvarare pga. några personliga skäl men så skulle kunna vara fallet. Din son kan själv föra sin talan eller anlita en försvarsadvokat men då får din son stå för den kostnaden. Om din son väljer att själv föra sin talan brukar rättens ordförande (domaren) vara mer aktiv under rättegången och hjälpa den tilltalade att föra sin talan. Det är svårt för mig att avgöra om din son behöver en försvarsadvokat eller inte baserat på informationen i din fråga men om han enbart behöver mentalt stöd kan du/annan följa med och sitta som åhörare under rättegången.

Du uppger att de medmisstänkta till din son har blivit tilldelade varsin advokat. Detta kan bero på att de själva valt att anlita och bekosta försvarsadvokat eller att de är misstänkta för flera brott som har högre straffskala än sex månader fängelse, alternativt har de begärt offentlig försvarare och att domstolen bedömt att de behöver det.

Hur begär man en offentlig försvarare?
Om din son behöver offentlig försvarare av särskilda skäl med hänsyn till något personligt förhållande kan han begära en offentlig försvarare. När din son blivit delgiven skälig misstanke för brott kan han när som helst vända sig till förundersökningsledaren (brukar vara en åklagare men kan vara en polis) eller till den tingsrätt där huvudförhandlingen ska hållas för att begära en offentlig försvarare (24 kap. 1 § RB). Eftersom din son har blivit kallad till huvudförhandling har han blivit delgiven skälig misstanke och kan därför begära offentligt biträde. Om man begär offentlig försvarare genom undersökningsledaren så måste undersökningsledaren anmäla det till domstolen som sedan fattar beslut om försvarare ska utses eller ej (23 kap. 5 § RB).Begäran kan göras muntligen eller skriftligen. Om din son framför en begäran är det dock viktigt att han preciserar varför han skulle ha behov av en försvarsadvokat och om det skulle vara för att han har ett fysiskt eller psykiskt problem som skulle göra det svårt för honom att föra sin talan är det såklart alltid en fördel om han har något slags intyg på att han har någon nedsättning eller problem.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll