FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt09/06/2020

När har jag rätt till försvarare vid förhör?

Som jag förstått har den misstänkte rätt till offentlig försvarare om misstänkt för ett brott som medger minst 6 månaders fängelse. Vad händer vid ett förhör ifall åklagaren anser att den misstänkte inte har rätt till offentlig försvarare men den misstänkte under förhör vägrar att lämna information med begäran om att en försvarare ska tillgodose denne?

Tack i förväg!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till försvarare och skyldigheter vid förhör regleras i rättegångsbalken (1942:720) (RB).

Rätten till försvarare

Offentlig försvarare

En person har rätt att anlita offentlig försvarare vid förhör under förundersökningen när denne är skäligen misstänkt för brott (21 kap 3 §, NJA II 1943 s 282 och NJA 2001 s 344). Liksom du nämnt i din fråga har man rätt till offentlig försvarare på begäran om det lägsta föreskrivna straffet för brottet är sex månaders fängelse (21 kap 3 a §). Detsamma gäller om den misstänkte är häktad eller anhållen. Offentlig försvarare ska därutöver förordnas om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap 3 a § 2 st).

Offentlig försvarare förordnas av rätten (21 kap 4 §). Beslutet kan överklagas (49 kap 5 § 7p och 54 kap 4 §). Beslut får inom tid som anges i 52 kap 1 § 2 st alltså överklagas särskilt till hovrätt efter missnöjesanmälan (49 kap 6 §). Anmälan skall göras genast, om beslutet meddelats vid ett sammanträde, och annars inom en vecka från den dag då han fick del av beslutet. Missnöje kan i allmänhet anmälas till rätten per telefon, telefax eller e-post. Den som försummar detta har inte längre rätt att överklaga beslutet.

Privat försvarare

Du har alltid rätt till privat försvarare (21 kap 3 §). Rätten gäller även den som kallats till förhör för att höras upplysningsvis. Om du biträds en privat försvarare utses inte en offentlig försvarare till dig (21 kap 3 a § 3st). Du bekostar din privata försvarare själv.

Rätten för försvarare att närvara vid förhör

En försvarare har rätt att närvara vid förhör om det inte är till men för utredningen (23 kap 10 § 4st). Det är förundersökningsledaren som beslutar om närvaro (23 kap 10 § 1st). Rätten att vägra försvarare närvaro vid förhör är ytterst begränsad. Det kan här påpekas att vissa undantag gäller för försvarare som inte är advokater (21 kap 5 § och 23 kap 10 § 4st).

Rätten att vägra yttra sig vid förhör

Liksom du har rätt till försvarare för att kunna försvara dig har du också rätt att vägra yttra i förhör (21 kap 1 § RB och 6.3 c EKMR). Den som har delgetts skäligen misstanke om brott är inte är skyldig att vittna (36 kap 1§) och det kan därför inte bli aktuellt med vittnesförhör (23 kap 13 §) om han vägrar yttra sig. För den misstänkte finns det inte heller någon straffbelagd plikt att tala sanning under förhör.

Omständigheterna i ditt fall

Din fråga rörde vad som händer om den misstänkte inte får rätt till offentlig försvarare men under förhör vägrar lämna information med begäran om att en försvarare ska biträda denne. Som jag förklarat ovan gäller särskilda regler för överklagande av beslut om försvarare. Inledningsvis måste en missnöjesanmälan framställas till rätten, det räcker alltså inte om att göra en begäran i förhör. I det avseendet är alltså begäran utan verkan. Du har alltid rätt att anlita en privat försvarare. Vad gäller vägran att lämna uppgifter har den misstänkte rätt att tiga. Av detta följer varken vittnesförhör eller något straff. Det är också möjligt att vägra yttra sig med hänvisning till en framtida försvarare som inte är närvarande vid det aktuella förhöret. Att det sker med hänvisning till en försvarare har dock inte någon egentlig effekt eftersom det fortfarande är tillåtet att väga yttra sig.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det är möjligt att under förhör vägrar lämna information med begäran om att en försvarare ska biträda denne. Effekten av detta är dock begränsad till att man vägrar yttra sig eftersom överklagande av beslut avseende offentlig försvarare ska, efter missnöjesanmälan, lämnas till rätten.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om det skulle uppkomma några funderingar är du alltid välkommen att höra av dig med en ny fråga.

Elin AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?