FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt17/04/2022

När har jag rätt till en offentlig försvarare?

Hej, jag har fått en kallelse till att gå till rättegång. Misstänkt för narkotikabrott. Kokain 1.4g Under förhör med polis bad jag om en offentlig försvarare går det att utläsa i brevet jag fått hemskickat av domstolen. Vidare står det dock : domstolen har preliminärt bedömt att du inte behöver en offentlig försvarare. Vad innebär detta? Vilket straff kan det då bli? Brottet är av normalgraden. Varför får jag inte en offentlig försvarare? Med vänlig hälsning, Vänliga hälsningar,

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare är en jurist som staten betalar med statliga medel för att hjälpa en person som är misstänkt eller åtalad för brott.

Rätten till en offentlig försvarare

Den bestämmelse som bli aktuellt i ditt fall är den om rätten till en offentlig försvarare i rättegångsbalken (21 kap. 3 a § Rättegångsbalken). Av paragrafen framgår i vilka situationer du har rätt till en offentlig försvarare. 

Enligt paragrafens första stycke har den som är misstänkt och är anhållen eller häktad, rätt till en offentlig försvarare om denne begär det. Den misstänkte har även rätt till en offentlig försvarare om denne begär det, om det är fråga om ett brott för vilket lindrigare straff än sex månaders fängelse inte är föreskrivet. Jag tolkar din fråga som att du varken är häktad eller anhållen och du har således inte rätt till en offentlig försvarare på den grunden. För narkotikabrott av normalgraden föreskrivs en straffskala från böter upp till och med tre års fängelse (1 § Narkotikastrafflagen). Första styckets krav på att minimistraffet ska vara 6 månaders fängelse är således inte heller uppfyllt och du omfattas inte av det första stycket i 21 kap. 3 a § rättegångsbalken

Det finns emellertid tre andra fall där en offentlig försvarare ska förordnas (21 kap. 3 a § andra stycket rättegångsbalken). De är:

  1. Om den misstänkte är i behov av en försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,
  2. Om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
  3. Om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör

I ditt fall skulle eventuellt punkten 2 kunna bli aktuell. Den andra punkten tar sikte på situationer där en offentlig försvarare behövs för att säkerställa att relevanta omständigheter kommer fram, då det är osäkert vilken påföljd som ska väljas. Om det inte föreligger någon egentlig tveksamhet vid påföljdsvalet ska dock ingen offentlig försvarare förordnas om det inte behövs av andra skäl.

Narkotikabrott av normalgraden utgör dock enligt praxis ett artbrott. Det innebär att det finns en presumtion för fängelse för brottet, förutsatt att det inte är fråga om ringa brott (Se NJA 1997 s 522). Enligt praxis motsvarar innehav av ett gram kokain en månads fängelse. Att det finns en presumtion för fängelse innebär emellertid inte per automatik att du kommer att dömas till fängelse utan domstolen beaktar även omständigheter såsom tidigare begångna brott och dina förhållanden vid val av påföljd. Några sådana omständigheter framgår inte av din fråga, varför det också är svårt att besvara din fråga om vad straffet kan bli. Men om innehavet exempelvis har varit för eget bruk och du i övrigt lever under ordnade förhållanden är chansen stor att domstolen väljer en annan påföljd än fängelse eftersom det sett till mängden är i det lägre intervallet. 

I ditt fall verkar det som att domstolen har gjort en sådan bedömning att ingen av omständigheterna enligt 21 kap. 3 a § rättegångsbalken föreligger. Det du skulle kunna försöka att göra är att argumentera för att du är i behov av en offentlig försvarare enligt punkten 2 i 21 kap. 3 a § rättegångsbalken. Skulle domstolen ändå neka dig en offentlig försvarare har du alltid rätt att ordna en privat försvarare, men du måste ersätta denne själv.

Det är även bra att vara medveten om att ifall domstolen skulle förordna dig en offentlig försvarare och du sedan skulle dömas för brottet så kan du bli ersättningsskyldig för de kostnader som staten har haft för att förordna dig en offentlig försvarare (31 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken). I regel blir man dock inte skyldig att betala mer än vad man hade varit skyldig att betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och om det fortfarande är någonting du undrar över, så är du varmt välkommen att kontakta Lawline på nytt!

Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo