När förlorar en make sitt giftorättsanspråk till den andre makens arv?

Jag undrar hur långt i skilsmässan mannehöver ha kommit för att få rätt att ärva allt av sina föräldrar/ då förälder går bort? Är det då båda skrivit under eller räcker det med att man skickat efter skilsmässoansöka?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte nödvändigt att genomgå en äktenskapsskillnad för att ärva hela kvarlåtenskapen efter sina föräldrar. Inom ett äktenskap råder nämligen varje make fortfarande över sin egendom. En make får alltså inte automatiskt något äganderättsanspråk till den andre makens tillgångar. Det finns inte någon lagstadgad rätt att ärva från svärföräldrar, så utgångspunkten är att maken till en arvinge inte har någon rätt alls till arvet (se 2 kap. 4 § ärvdabalken).

Vid en äktenskapsskillnad ska dock makarnas giftorättsgods fördelas mellan dem genom en bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Tillgångar som en make har fått i arv räknas som giftorättsgods såvida inte det finns något äktenskapsförord eller testamente som föreskriver att arvet ska vara makens enskilda egendom (7 kap. 1-3 §§ äktenskapsbalken). Om det inte finns någon sådan föreskrift kan alltså arvtagarens make ha ett anspråk på att tillgångarna som arvingen har erhållit ska ingå i en bodelning, ett så kallat giftorättsanspråk.

Enligt äktenskapsbalkens regler ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Egendom som en make ärver efter att en ansökan om äktenskapsskillnad gjorts ingår alltså inte i bodelningen.

Sammanfattningsvis har alltså en make alltid rätt att ärva hela sin arvslott från sina föräldrar. Den andra maken kan dock ha ett så kallat giftorättsanspråk på egendomen, om det inte finns någon föreskrift i ett äktenskapsförord eller testamente om att egendomen ska vara enskild. Ett sådant anspråk föreligger endast om arvet erhölls före någon av makarna ansökte om äktenskapsskillnad.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning