När föreligger rätten till nödvärn?

FRÅGA
Hej! Vad räknas i lagens mening som nödvärn, och måste det vara fysiska situationer som rättfärdigar nödvärn eller kan det vara annat också?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 24 kap. 1 § brottsbalken anges det att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt.

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning,

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Första stycket i paragrafen utgör en rätt att försvara sig utan att detta ska utgöra ett brott. Nödvärn kan anses som en brottslig gärning om det är uppenbart oförsvarligt. Gärningen ska alltså stå i proportion till det brottsliga angreppet. I NJA 2005 s. 237 kom Högsta domstolen fram till att det inte förelåg nödvärn när personen i fråga tillgrep dödligt våld som försvar. Domstolen fann att det förelåg alternativa handlingssätt än det dödliga våldet som personen utförde. Gärningen var således uppenbart oförsvarlig. Huvudregeln är att våld kan bemötas med lika våld. Att använda dödligt våld när andra vägar finns är därmed inte okej. Psykiskt angrepp omfattas inte av nödvärnsrätt. Det är till exempel inte okej att slå någon som verbalt retas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97709)