FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer27/06/2022

När föreligger ett anställningsförhållande och vem ansvarar för arbetsredskap?

Jag bor i en Brf där vi sköter utemiljön internt, de små plättar framför lägenheterna. Till detta har vi ett antal trädgårdsmaskiner. Vem ansvarar för tillsyn, underhåll och reperationer av maskinerna? Några medlemmar, under tiden för de här bristerna, skötte gräsklippningen på den övriga marken mot betalning och enligt avtal. Gäller arbetsmiljölagen i så fall? Tack för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att trädgårdsmaskinerna tillhör bostadsrättsföreningen och att under tiden dessa trädgårdsmaskiner inte fungerade skötte några andra bostadsrättsmedlemmar gräsklippningen med hjälp av egna arbetsredskap. Vidare tolkar jag att dessa medlemmar ingick ett avtal om skötsel av gräset med bostadsrättsföreningen. Slutligen tolkar jag att när trädgårdsmaskinerna fungerar är det bland annat du och några andra som sköter utemiljön för bostadsrättsföreningens räkning. 

Vilken lag är aktuell? 

I detta fall gäller ingen specifik lag ifråga om en person ska anses vara en arbetstagare eller en uppdragstagare. Dock gäller arbetsmiljölagen (AML) ifråga om ansvar och underhåll för trädgårdsmaskinerna. 

Föreligger ett anställningsförhållande mellan medlemmarna och bostadsrättsföreningen? 

För att arbetsmiljölagen ska gälla krävs att medlemmarna som sköter trädgården är att anse som arbetstagare (1:2 1 st. AML). Ifall någon anses vara en arbetstagare eller uppdragstagare beror på om personen utför ett arbete av ekonomiskt värde under en viss tid och under en annans ledning (C-66/85 Lawrie-Blum). Som du ser är det ovan sagda inte särskilt specifikt. Därför måste man göra en helhetsbedömning av konkreta omständigheter för att ta ställning om någon är en arbetstagare (NJA 1949 s. 768). 

Några konkreta omständigheter som man tar hänsyn till är om en person är personligen arbetsskyldig, vem som tillhandahåller arbetsredskap och om personen i organisatoriskt och ekonomiskt hänseende intar en beroende ställning gentemot arbetsgivaren. Det som kan tala för att medlemmarna är arbetstagare är att de får ersättning av föreningen för arbetet, att de är personligen arbetsskyldiga genom avtal och att de kan anses vara i beroende ställning genom att de förmodligen har fått instruktion på hur arbetet ska utföras. Det som kan tala emot att medlemmarna ska anses vara arbetstagare är att de använder egna arbetsredskap för att sköta trädgården då trädgårdsmaskinerna inte fungerar. Mer talar därför för att medlemmarna bör kunna anses vara arbetstagare och att AML därför borde tillämpas på medlemmarna. Kom dock ihåg att jag utgår från några antaganden enligt din fråga och att svaret därför kan påverkas. 

Vem ansvarar för arbetsredskap som maskiner och skyddsutrustning? 

Det är arbetsgivaren som bär huvudansvaret för arbetsmiljön (2 kap. AML). Likaså gäller att arbetsgivaren, det vill säga bostadsrättsföreningen i ditt fall, också ansvarar för att underhålla maskiner, arbetsredskap och annan skyddsutrustning (3:2 3 st. AML). Ovan gäller när arbetsredskapen tillhandahålls av arbetsgivaren, det vill säga att bostadsrättsföreningen har ett ansvar att underhålla sina trädgårdsmaskiner. Detsamma ansvar bör dock föreningen inte ha för medlemmarnas egna arbetsredskap. 

Avslutande ord 

För att AML ska gälla måste de medlemmar som utför trädgårdsarbete åt bostadsrättsföreningen anses vara arbetstagare. Bedömningen görs utifrån en rad konkreta omständigheter. I ditt fall bör medlemmarna kunna anses vara arbetstagare, eftersom de är personligen arbetsskyldiga, de får ersättning och de verkar vara i beroendeställning gentemot bostadsrättsföreningen. Därför bör även AML vara tillämplig. Kom dock ihåg att svaret kommer bero på de mera exakta detaljerna. Vad gäller trädgårdsmaskinerna är det bostadsrättsföreningen som arbetsgivare som ansvarar för underhållet. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare