FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal12/02/2017

När får man säga upp hyresgäst?

Kan jag säga upp en hyresgäst så att mina barn kan bo i bostaden istället ?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

I den sk hyreslagen (12 kap jordabalken) finns olika regler om uppsägningstid beroende på om det gäller ett hyresavtal på obestämd eller bestämd tid. Ett hyresavtal avseende bostadslägenhet som löper på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra (3 §). Uppsägningstiden ska vara minst 3 månader (4 §).

Ett hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inget annat avtalats. Om hyresförhållandet varat mer än 9 mån måste avtalet sägas upp för att upphöra. Minsta uppsägningstid beror på hur lång hyrestiden är (4 § st 2):

1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,
2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,
3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet.

Som hyresvärd kan du säga upp hyresavtalet i förtid endast om det föreligger allvarliga brister i hyresbostaden eller att hyresgästen gör sig skyldig till avtalsbrott av allvarlig natur, t.ex. gravt försenade hyresbetalningar eller allvarligare störningar. I annat fall gäller de uppsägningstider som jag redogjort för ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare