FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt25/03/2019

När får Kriminalvården lämna uppskov om inställelse?

Hej,

Enligt Strafftidslag (2018:1251) 7§ 3:de stycket som träder i kraft 1:a April 2019 så kan Kriminalvården lämna uppskov om inställelse pga. man har ansökt om nåd hos regeringen.

7 § Kriminalvården får skjuta upp verkställigheten av ett fängelsestraff

....

3. i avvaktan på regeringens beslut i ett ärende om nåd.

....

Dock så framkommer det inte om Kriminalvården kan neka en sådan ansökan, kan dom göra det?

Om dom kan göra det på vilka grunder kan dom göra det? Om man bortser från det självklara regeln enligt denna lag vilket är att man inte får vara frihetsberövad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Redan av bestämmelsens ordalydelse, att Kriminalvården får skjuta upp verkställigheten av ett fängelsestraff i vissa fall, kan konstateras att det inte är en skyldighet för Kriminalvården. Av förarbetena till bestämmelsen framkommer vidare att bestämmelsen är fakultativ (dvs. frivillig), innebärande att Kriminalvården är fri att med hänsyn till samtliga omständigheter i varje enskilt fall avgöra om det framstår som en lämplig åtgärd att skjuta upp verkställigheten. Omständigheter som att det finns anledning att anta att den dömde kommer att undandra sig verkställigheten eller fortsätta brottslig verksamhet bör särskilt beaktas vid en tillämpning av bestämmelserna (se prop. 2017/18:250, s. 170).

Som svar på din fråga innebär det att Kriminalvården får lov att skjuta upp verkställigheten, men att den inte är skyldig att göra så. Det ska göras en bedömning i det enskilda fallet, innefattande om det framstår som lämpligt eller ej. Rent generellt är min personliga uppfattning att Kriminalvården är restriktiv i många fall när det handlar om beslut myndigheten får lov att ta, men inte är skyldig att ta. Därför ska du sannolikt inte räkna med att få verkställigheten uppskjuten för att du sökt nåd.


Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo