När får jag använda nödvärn?

FRÅGA
Hej! En person sparkar till mig på benen, har jag rätt att ge honom ett slag i ansiktet då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information gällande nödvärnsregler och när man får använda sig av nödvärn. Jag kommer i mitt svar att använda mig att brottsbalkens regler.

Anses gärningen som brottslig?

Först måste konstateras huruvida ditt slag kan utgöra brott. Utgångspunkten är att den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta, döms för misshandel. Detta i enlighet med 3kapitlet 5§ brottsbalken.

Kan gärningen rättfärdigas?

Din gärning kan dock rättfärdigas om du var i en "nödvärnssituation". Bestämmelsen om nödvärn regleras i 24 kapitlet 1 § brottsbalken och säger att en gärning som någon begår i nödvärn är endast ett brott om det med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarligt. Detta innebär att man får använda sig av nödvärn om man inte agerar oförsvarligt och det finns något av vikt som hotas. Exempelvis: kan det anses vara uppenbart oförsvarligt att försvara sig genom att hugga någon med en kniv som har slagit dig på armen.

I nödvärn pratar man som fyra situationer där man har rätt att bruka nödvärn, detta i enlighet med 2kap 1§ 2st brottsbalken:
1. Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
2. Den som med våld eller hot om våld på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.
3. Den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.
4. Den som vägrar att lämna bostad efter tillsägelse.

Det skall vara påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom:
Att angreppet måste vara påbörjat innebär att man inte har rätt att ta till nödvärn om man misstänker eller tror att en brottslig handling kommer att ske. Du får alltså inte slå någon förrän personen i fråga har attackerat dig eller angreppet är direkt överhängande.

Det skall vara ett brottsligt angrepp:
Att angreppet måste vara brottsligt innebär att det måste vara en gärning som är olaglig enligt brottsbalkens regler, exempelvis misshandel.

Bedöms man ha agerat i nödvärn är detta en ansvarsbefriande grund enligt lagstiftningen –vilket betyder att man inte har begått ett brott enligt brottsbalken. Har man agerat i nödvärn men gått längre än vad som inte är uppenbart oförsvarligt, exempelvis försvarat sig med skjutvapen mot knytnävsslag, är detta att anses som en brottslig gärning.

Excess:
Bestämmelsen om excess regleras i 24 kapitlet 6 § brottsbalken och innebär att om någon agerat i nödvärn men har gått längre än vad som kan anses vara inte uppenbart oförsvarligt kan man ändå gå fri från ansvar om omständigheterna var sådana att man svårligen kunde besinna sig.

Sammanfattningsvis

Våldsam handling genom självförsvar är stadgat i brottsbalkens bestämmelse om nödvärn. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs att det handlar om ett överhängande eller påbörjat brottsligt angrepp och att man inte gjort mer än vad som kan anses vara inte uppenbart oförsvarligt för att skydda sig själv.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97361)