När får hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation användas?

2019-08-29 i Förundersökning
FRÅGA
Får polisen avlyssna en telefon på en person utan att personen är misstänkt för brott?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är ett av de hemliga tvångsmedlen som står de brottsutredande myndigheterna till förfogande och regleras i 27 kap Rättegångsbalken (RB).

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att meddelanden som överförs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, i ett elektroniskt kommunikationsnät, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet, 27 kap 18 § 1 st RB.

Det är endast om en person är skäligen misstänkt för ett specifikt brott och avlyssningen är av synnerlig vikt för utredningen som hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får ske, 27 kap 20 § RB. Att vara skäligen misstänkt innebär att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att en person har begått det specifika brottet ifråga. Om en person är skäligen misstänkt för ett brott måste denne underrättas om det. Det innebär att man har rätt att veta om man är skäligen misstänkt och därmed kan utsättas för tvångsmedlet hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Vidare får inte hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation användas vid skälig misstanke om vilket brott som helst. Avlyssningen får enbart ske då någon misstänks för ett brott där fängelse i två år kan bli det lägsta straffet. Det krävs alltså att en person är skäligen misstänkt för ett brott av en viss allvarlighetsgrad för att den hemliga tvångsåtgärden ska få användas.

Sammanfattning

För att tvångsmedlet hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska kunna riktas mot en person krävs alltså att personen ifråga är skäligen misstänkt för ett specifikt brott.

Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?