När får en husrannsakan företas?

2019-10-31 i Förundersökning
FRÅGA
Hej jag kom hem och hade haft en husrannsakan, det fanns inga bevis hos mig som fälde mig på något.Jag ifrågasätter varför dom gjort en husrannsaken utan att få svar eller underlag om varför ? Jag vill såklart veta varför dom vart hos mig har jag rätt till deT?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varför husrannsakan kan ha utförts

Din fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). Om det finns anledning att anta att ett brott begåtts på vilket fängelse kan följa, får husrannsakan göras i ett hus för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att undersöka omständigheter som kan vara av betydelse för en utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap 1 § första stycket RB). Hos någon annan än den som skäligen misstänks för brottet får husrannsakan dock göras bara om brottet begåtts hos honom eller henne eller om den misstänkte har gripits där eller det annars finns en särskild anledning att det vid rannsakningen ska påträffas föremål som kan tas i förvar eller annan utredning om brottet kan vinnas. (28 kap 1 § andra stycket RB).

För eftersökande av en person som misstänks ha begått brott, får husrannsakan göras hos denne eller hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den eftersökte uppehåller sig där (28 kap 2 § RB).

Om rätten att få veta orsaken

Om den hos vilken husrannsakan görs inte tillkallat ett vittne, ska denne så snart det kan ske utan men för utredningen, underrättas om den vidtagna åtgärden (28 kap 7 § RB). Det ska föras ett protokoll över husrannsakan och där ska ändamålet med husrannsakan anges samt vad som därvid förekommit. Den, hos vilken husrannsakan företagits, har rätt att på begäran erhålla bevis därom, innehållande även uppgift för det brott misstanken avser (28 kap 9 § RB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (449)
2020-07-31 Hur kan jag få veta om jag är polisanmäld?
2020-07-31 Preskriptionstider för misshandel och skadegörelse
2020-07-29 Kan man ta tillbaka en anmälan?
2020-07-28 Hur och när kan man få tillbaka en telefon som polisen tagit i beslag?

Alla besvarade frågor (82728)