FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt04/06/2017

När ett barn begår sexualbrott mot ett annat barn

Om ett barn blir utsatt för sexuella övergrepp av ett annat barn (yngre tonåren), vad händer då? Tänker på polisanmälan, skadestånd o.dyl.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det är ett barn som har begått brott råder en speciell situation: även om barnet kan begå en brottslig gärning så kan han eller hon inte dömas till en påföljd för brottet. Detta beror på att barn under 15 år inte är straffmyndiga (1 kap. 6 § brottsbalken (BrB)).

I denna situation är socialtjänsten den myndigheten som har huvudansvaret för barnet, men även polisen kan ha en roll.

Socialtjänsten

När en polisanmälan om att ett barn har begått sexualbrott kommit in så ska socialtjänsten ta ställning till om det finns ett behov av att inleda en utredning för att ta reda på om barnet och familjen behöver hjälp och stöd från myndigheten (11 kap. 1-2 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)). En sådan utredning kan leda till att exempelvis frivilliga insatser föreslås eller att vård under LVU kan vara nödvändigt.

Polisen

Då barn under 15 år inte kan dömas till påföljder för brott utreder inte heller polisen deras brott genom förundersökning. Istället kan polisen göra en så kallad 31 § utredning (31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL)).

Det finns en presumtion för att polisen ska inleda en 31 § utredning om barnet kan misstänkas för ett brott och det lindrigaste straffet för brottet är ett års fängelse, vilket är fallet när det exempelvis rör sig om våldtäkt mot barn (31 § första stycket LUL). I de fall då det inte finns någon presumtion för utredning kan polisen ändå välja att inleda en utredning antingen på begäran av socialnämnden (31 § andra stycket LUL), eller om:

1. det behövs för att klarlägga om någon som har fyllt femton år har tagit del i brottet
2. det behövs för att efterforska gods som har åtkommits genom brottet
3. det annars är av särskild vikt att en utredning äger rum.(31 § tredje stycket LUL)

Har barnet inte fyllt 12 år kan dock en utredning inledas endast om det finns synnerliga skäl till det (31 § fjärde stycket LUL).

När en 31 § utredning väl har inletts får polisen befogenhet att exempelvis förhöra barnet.

Bevistalan

Vidare finns det en möjlighet att en så kallad bevistalan väcks mot barnet om den misstänkts för ett sexualbrott (38 § LUL). Detta kan ske på begäran av åklagare om det krävs ur allmän synpunkt, eller efter framställning av socialnämnden, socialstyrelsen eller vårdnadshavarna. Följden av en bevistalan är en dom där domstolen slår fast om barnet har begått brottet, utan att straff döms ut.

Bevistalan är till för att användas i de fall då barnet misstänks för ett mycket allvarligt brott och då ett domstolsavgörande är av en stor betydelse i andra sammanhang.

Skadestånd

Trots att barn under 15 år inte är straffmyndiga kan de i vanlig ordning dömas att betala skadestånd enligt skadeståndslagen (1972:207)(SkadestL). Dessutom kan barnets föräldrar bli ersättningsskyldig för de skador barnet orsakat (3 kap. 5 § SkadestL).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”