När en konkurrensklausul upphör

2017-06-02 i Övrigt
FRÅGA
Hej. Jag har funderingar på att byta jobb så jag läste i FAQ "Konkurrerande verksamhet och lojalitetsplikten". I dagsläget är jag anställd på ett företag som försatts i konkurs men utför arbete åt ett annat bolag i koncernen. Jag har skrivit på avtal om tystnadsförbindelse som säger att jag inte får jobba åt konkurrent och att avtalet gäller i 12 månader efter anställningens upphörande. Vad gäller med tystnadsförbindelsen när företaget jag är anställd av går i konkurs och jag blir uppsagd? Jag kommer troligtvis få anställning i koncernen igen men har hittat ett annat jobb som är mer lockande men de är konkurrenter till det bolag jag utför arbete åt i koncernen.Bryts avtalet när de går i konkurs så jag kan jobba hos konkurrent eller måste jag ändå vänta 12 månader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konkurrensklausuler reglerar huruvida du är förhindrad börja jobba hos konkurrenter efter avslutad anställning och i så fall på vilka villkor.

Bryts avtalet när de går i konkurs så jag kan jobba hos konkurrent eller måste jag ändå vänta 12 månader?

Vid en konkurs så fortsätter anställningsavtalet att gälla och företaget som gått i konkurs är också fortfarande arbetsgivare. Arbetstagaren har förstås som vanligt rätt att säga upp sin anställning. Även konkursförvaltaren kan säga upp de anställda, eftersom konkurs innebär att det föreligger arbetsbrist. Anställningsavtalet upphör inte automatiskt i och med konkursutbrottet. Vanligtvis säger konkursförvaltaren upp arbetstagarna då bolaget försätts i konkurs. Dock kan konkursförvaltaren ibland vilja att nyckelpersoner ska fortsätta att arbeta. Konkursförvaltaren kan då anställda dessa i konkursboet, men det krävs då en överenskommelse mellan konkursförvaltaren och de anställda.

När slutar en konkurrensklausul att upphöra?

När det kommer till konkurrensklausuler kan en arbetsgivare endast göra den gällande under förutsättning att arbetsgivaren velat ha kvar arbetstagaren i tjänsten. En konkurrensklausul bör därför inte kunna göras gällande om arbetsgivaren tidigare sagt upp arbetstagaren p.g.a. arbetsbrist, eller som i detta fallet, att konkursförvaltaren säger upp arbetstagare pga arbetsbrist. Något annat skulle märkbart på ett fullt orimligt sätt försämra den friställdes möjlighet att slå mynt av sina kunskaper på arbetsmarknaden.

Detta kan också utläsas av ett nytt avtal som har ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och PTK om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal. Avtalet trädde ikraft den 1 december 2015. Avtalet ersätter den gamla 1969 års överenskommelse om konkurrensklausuler. (se avtalet här) Där går det att utläsa i tillämpningsundantagen i punkt 4.1 av 2015 års avtal: "Konkurrensklausul kan inte göras gällande när anställningen upphört p.g.a. att arbetsgivaren sagt upp anställningsavtalet på grund av arbetsbrist, att arbetsgivaren valt att upplösa anställningsförhållandet enligt 39 § anställningsskyddslagen, eller att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren med verkan att arbetstagaren haft grundad anledning att frånträda anställningen" (se här)

Du bör alltså utan hinder av konkurrensklausulen kunna jobba hos en konkurrent om du blir uppsagd pga arbetsbrist. Det har dock uttalats och som du bör känna till att illojalitet eller konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande kan medföra att företrädesrätten till återanställning förverkas. Om du nu skulle vilja fortsätta jobba inom koncernen. (se bla AD 1956 nr 31)

Angående lojalitetsplikten

Under hela anställningen har du en lojalitetsplikt som arbetstagare mot din arbetsgivare. Under anställningen ska man utföra arbetet och sina uppgifter med omsorg och undvika röja företagshemligheter och inte starta konkurrerande verksamhet, samt vara försiktig med kritiska uttalanden osv. Arbetstagarens lojalitetsplikt är en allmän rättsgrundsats, det finns ingen generell lagstiftning på området. Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Anställningen grundar förpliktelser som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han kan komma i pliktkollision. Lojalitetsplikten gäller även under uppsägningstiden, oavsett om du blir arbetsbefriad eller inte, om inte du och din arbetsgivare har kommit överens om något annat.

Vad är syftet med en konkurrensklausul och när anses den vara skälig?

En konkurrensklausul har till syfte att skydda arbetsgivaren från att arbetstagaren under eller efter en anställnings upphörande skall missbruka den information och kunskap som han har fått om arbetsgivaren, dvs sitt "know how". Det kommer alltså ifråga hos arbetsgivare, som är beroende av självständig produkt eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar till sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifika kunnande. Konkurrensklausuler är tillåtna enligt allmän avtalsrättsliga principer enligt 38 § AvtL. Bestämmelsen stadgar att det är tillåtet att använda sig utav konkurrensklasuler så länge de inte är oskäliga. Det svåra är att kunna avgöra om en klausul anses som skälig eller inte. Skälighetsbedömningen har utarbetats ur Arbetsdomstolens praxis och kan också bedömas efter de ovannämnda avtalen som jag redogjort för innan. Det finns en mängd rad rättsfall att ta ställning till för att se om en konkurrensklausul kan antas vara skälig. Men bedömningen utgår oftast ifrån vad arbetsgivaren kan sägas ha för syfte (eller funktion) med klausulen. Även om arbetsgivaren kan sägas ha ett betydande intresse av att skydda sig mot konkurrens kan klausulen underkännas om dess utformning är sådan att den går utöver vad som krävs för att tillgodose detta intresse (tex AD 1992 nr 99) Domstolen beaktar även sådana omständigheter som arbetstagarens lön, förtroendeställning i företaget och position. Samt de begränsningar i arbetstagarens möjlighet att ta anställning eller bedriva näring som följer av klausulen, liksom bindningstiden. En annan viktigt faktor är om kompensation utgår under bindningstiden. Detta gäller särskilt om klausulen mer påtagligt begränsar arbetstagarens försörjningsmöjligheter.

Sammanfattningsvis: Du bör utan problem kunna ta jobb hos en konkurrent om du sägs upp pga arbetsbrist. Säger du upp dig på eget intiativ är det dock inte lika självklart om konkursförvaltaren nu skulle vilja ha kvar dig i företaget. Men som ovan nämnt skulle konkurrensklausulen kunna jämkas med hänsyn till konkurssituationen. Du bör vara uppmärksam på eventuella sekretessklausuler i ditt anställningsavtal. Skulle du inte ha några villkor om sekretess så gäller fortfarande lagen om skydd för företagshemligheter. Vilket innebär att du som arbetstagare aldrig obehörighet får sprida eller nyttja din arbetsgivares företagshemligheter. Definitionen på företagshemligheter är "information om affärs - eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende". Oavsett om man har en konkurrensklausul eller inte får man aldrig ta med sig faktiska kundlistor eller prislistor till ett konkurrerande företag, det kan vara ett brott mot lagen om företagshemligheter. Det du har med dig i "huvudet" kan ingen hindra dig från att ta med dig. Den som bryter mot lagen kan dömas till skadestånd, böter eller fängelse.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1972)
2021-11-25 Vad kan man göra om man blivit misshandlad på sin arbetsplats?
2021-11-25 Vad innebär ett konkurrensbegränsande villkor i anställningsbeviset?
2021-11-25 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att göra IQ-tester?
2021-11-12 Arbetsgivares rätt att avsluta provanställning

Alla besvarade frågor (97338)