När börjar preskriptionstiden för ansvarsförsäkring löpa?

2020-05-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag köpte en kapitalförsäkring 2010-03-31 för 114.000 kr, Den visade sig värdelös och orsakad av vårdslös rådgivning.2013-8-25 begärde jag ersättning från försäkringsbolagets ansvarsförsäkring. Den avisades eftersom den enligt försökringbolaget inte omfattade vårdslös rådgivning. En dom i Högsta domstolen och i EU-domstol 2019 slog dock fast att ansvarsförsökringen även gällde för vårdslös rådgivning. Vid en ny begäran om ersättning hos försäkringsbolaget 2020-05-22 avisades min begäran på nytt eftersom som preskriptionstiden gått ut. Enligt min uppfattning borde ansvarsförsäkringen räknas från den dagen jag förde talan hos försökringsbolaget (2013) eller från det året 2019) som EU-domstolen faställde att ansvarsfärsäkringen även gällde för vårdslös rådgivning. Vad är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om preskription av försäkring framkommer av försäkringsavtalslagen (FAL). Enligt nu gällande regler ska den som vill ha försäkringsersättning väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). För skador som inträffat före den 1 januari 2015 gäller dock andra regler, vilket aktualiseras i ditt fall. Enligt FAL:s tidigare bestämmelser var den som ville göra anspråk på ersättning tvungen att väcka talan inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Enligt dåvarande regler fanns därefter en ytterligare frist om att väcka talan inom sex månader från att bolaget förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket.

Att praxis år 2019 ändrats innebär dessvärre inte att någon ny preskriptionstid börjar löpa utan min bedömning, utifrån det du skriver i din fråga, är att din möjlighet att väcka talan för att få ersättning är preskriberad.

För det fall att du vill att en jurist går igenom dina försäkringsvillkor och allting som har hänt kan givetvis en av våra jurister bistå dig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Min bedömning är dock, utifrån det du redogjort för i din fråga, att din fordran tyvärr är preskriberad.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (628)
2020-12-01 Vad innebär culparegeln?
2020-11-30 Kan jag få hjälp att driva ärendet vidare?
2020-11-28 Kan jag få skadestånd?
2020-11-27 Skadestånd för skadade kastruller

Alla besvarade frågor (86826)