När är ett testamente giltigt?

Hej, jag och min sambo håller på att bygga ett hus nu, kommer vara klart i höst. (Vi går in med lika mycket pengar, allt 50/50) Vi vill skriva testamente för att skydda varandra om någon avlider. Men detta testamente ska endast innefatta huset, hur formulerar man sig då? Vad kan konsekvenserna bli att skriva full äganderätt eller fri förfoganderätt. (Vi är endast 27 år) Tanken är att gifta sig nästa sommar då kommer detta testamente göras sönder, då vi istället ska skriva äktenskapsförord där huset inte ska nämnas.

Hoppas ni förstår mina frågor

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur ska ett testamente formuleras?

Ett testamente kan vid första anblick uppfattas som komplicerat att upprätta. Idag finns det många bolag som tillhandahåller mallar som man enkelt kan fylla i, eller fullständiga tjänster där de upprättar testamentet åt er. Men lagen uppställer ett antal tydliga formkrav för dess giltighet och under förutsättningen att dessa är uppfyllda är ett testamentet giltigt, se 10 kap. Ärvdabalken.

Först och främst ska testamentet vara skriftligt och bevittnas av två oberoende personer, detta är ett strikt krav och innebär bland annat att muntliga testamenten i regel inte är giltiga. Vittnen ska skriva under testamentet och förstå att det just rör sig om ett testamente och inget annat. Det innebär dock inte att vittnen behöver veta innehållet i testamentet. Ärvdabalken ställer även krav på vem som får vittna. Personen måste vara över 15 år, ha insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen samt får inte röra sig om en person i släktskapet.

Kan man återkalla ett testamente?

Du nämner att testamente enbart ska gälla under den tiden som ni är sambor i syfte att skydda varandra. Detta är en möjlighet som lagstiftningen medger. En testator kan när som helt återkalla sitt testamente. Ni kan med andra ord upprätta ett testamente i enlighet med det ovan angivna kriterierna och återkalla densamma med ett nytt testamente som upphäver det gamla eller genom att förstöra det gamla, se 10 kap. 5 § ÄB.

Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt

Fri förfoganderätt innebär att den som mottar arvet, det vill säga du eller din maka får spendera eller sälja egendomen såsom ni behagar med vissa begränsningar. Ni kan exempelvis inte skänka bort en del av arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Syftet med detta är att arvet efter den avlidna ska fördelas till dennes arvingar när den som ärvt med fri förfoganderätt senare avlider. Om vi förutsätter att ni har barn och testamenterar huset till den andra parten med fri förfoganderätt innebär det att denne kan sälja huset men inte testamentera bort det eftersom tanken är att barnen ska ärva med full äganderätt, när den efterlevande parten senare avlider.

Full äganderätt betyder istället att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till den avlidnes arvtagare, och kan testamentera bort kvarlåtenskapen eller även ge bort i gåva.

På ett mer allmänt språkbruk kan man skilja mellan de olika formerna genom att hävda att fri förfogande rätt innebär att arvtagaren är fri att göra vad den vill med egendomen (kvarlåtenskapen) men att man inte i egentlig bemärkelse äger egendomen då det är åsyftat att ärvas av den först avlidnes arvingar. Om man får arv med full äganderätt så äger man kvarlåtenskapen helt och hållet och hänsyn tas inte till eventuella arvingar.

Giftorättsgods

När ni senare ingår äktenskap kommer er egendom, sådan som inte är enskild egendom att vara giftorätt som innebär att man har rätt till halva värdet av den andra makens egendom i samband med dödsfall eller skilsmässa.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss på Lawline.

Vänligen,


Lina SalemRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning